[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی آسيب شناسی تربيت دينی دانش آموزان از ديدگاه مديران مدارس راهنمايی شهر تهران
عنوان مختصر دانشور رفتار
کد مقاله (doi) 1385
اسفند
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اساسی پژوهش حاضر، شناسايی عوامل آسيب زای عمده در تربيت دينی دانش آموزان مقطع راهنمايی شهر تهران از ديدگاه مديران مدارس آن ها بوده است. جامعه آماری، مديران مدارس راهنمايی مناطق 19 گانه شهر تهران بوده که در سال تحصيلی 1382-83 در يکی ازمدارس راهنمايی به کار اشتغال داشته اند. به روش نمونه گيری خوشه ای (چند مرحله ای) از ميان 850 نفر از آنان، تعداد 230 نفر به عنوان نمونه آماری برگزيده شده اند. روش پژوهش از نوع توصيفی - تحليلی بوده و به منظور آزمون فرضيه های تحقيق، از پرسشنامه محقق ساخته که روايی آن از طريق سنجش تجانس درونی سوالات و پايايی آن به روش دو نيمه کردن و با استفاده از فرمول اسپيرمن - براون به ترتيب 0.37 و 0.77 محاسبه گرديده استفاده شده است. يافته های تحقيق حاکی از آن است که: .1 محتوای کتب درسی مربوط به ترتيب دينی از عوامل آسيب زا در تربيت دينی دانش آموزان دوره راهنمايی شهر تهران است. .2 وجود و يا عدم وجود برخی ويژگی ها و خصوصيات در معلمان دينی و پرورشی می تواند از عوامل آسيب زا در تربيت دينی دانش آموزان دوره راهنمايی شهر تهران باشد. .3 محيط مدرسه و عوامل مربوط به آموزشگاه می تواند از عوامل موثر آسيب زا در تربيت دينی دانش آموزان راهنمايی شهر تهران باشد. .4 خانواده و اجتماع، از عوامل موثر در تربيت دينی دانش آموزان دوره راهنمايی هستند که نگرش منفی آنان نسبت به تربيت دينی از عوامل آسيب زا در اين حيطه است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آسيب شناسی دينی، دانش آموز، مدير، مدرسه راهنمايي
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله رهنما، اكبر- طباطبايي، فرزانه- عليين، حميد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877