[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دينی و سبک زندگی بر اساس نظريه و روش گافمن، مطالعه موردی کرمانشاه، سال ۱۳۸۸
عنوان مختصر
کد مقاله (doi) 1389
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر بر اساس نظريه و روش گافمن به بررسی جامعه شناختی رابطه باورهای دينی با سبک زندگی در شهر کرمانشاه سال 1388 پرداخته است. اين پژوهش با چهارچوب نظری و روش شناختی «اروينگ گافمن»، از نظريه پردازان مکتب کنش متقابل انجام گرفته است. پژوهشگر درصدد بوده تا رابطه باورهای دينی با سبک زندگی افراد را در جلو صحنه و پشت صحنه زندگی آنان مورد بررسی قرار دهد. برای رسيدن به اين اهداف از روش ميدانی و شيوه مشاهده مشارکتی و مصاحبه غيررسمی استفاده شده و با افراد شاخص در گروه نيز مصاحبه غيررسمی به عمل آمده است. نتايج اين پژوهش حاکی از آن است که افراد در موقعيت جلو صحنه جنبه ای از خود را به نمايش می گذارند که مورد پذيرش ديگران و فرهنگ موجود جامعه باشد. در موقعيت پشت صحنه افراد از آزادی عمل بيشتری برخوردارند، زيرا تحت نظارت هنجارها و قوانين جامعه نيستند و برای حفظ منزلت اجتماعی شان نقشی را ايفا نمی کنند و بنابراين به ميزان بيشتری به خود واقعی شان نزديک می شوند، در حالی که در موقعيت جلو صحنه افراد بيشتر خود اجتماعی شده شان را به نمايش می گذارند. با اين حال با توجه به تحليل مصاحبه های انجام شده با افراد شاخص گروه، ميان باورهای دينی و سبک زندگی افراد چه در جلو صحنه و چه در پشت صحنه ارتباط معناداری برقرار است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باورهای دينی، سبک زندگی، جلو صحنه، پشت صحنه، خود، چارچوب، دربسته، ساخته
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله ابوالحسن تنهايي، حسين- خرمي، شمسي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862