[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی دين و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دينداری با احساس آنومی و کجروی در ميان نمونه ای از دانشجويان
عنوان مختصر مسائل اجتماعي ايران (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم)
کد مقاله (doi) 1387
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله بررسی و تحليل کارکردی دين در نظام اجتماعی و نقش آن در حفظ تعادل و نظم اجتماع يکی از حوزه های مهم مطالعاتی در جامعه شناسی دين بوده است. در اين ميان يکی از موضوعاتی که همواره محل بحث بوده، ميزان تاثير دين و دينداری افراد بر کاهش احساس آنومی و جلوگيری از بروز شرايط آنوميک در جامعه است. علاوه بر اين، نقش دين در کاهش کجروی و بزهکاری يکی ديگر از موضوعاتی است که در زمينه تبيين کارکردی دين مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله، اثر دينداری بر نظم اجتماعی در سطح فردی بررسی می شود. برای اين کار، رابطه بين دينداری و دو متغير احساس آنومی و کجروی مورد مطالعه قرار می گيرد. جمعيت آماری اين مطالعه را دانشجويان خوابگاهی دانشگاه سمنان تشکيل می دهند. اين مطالعه، يک نوع پژوهش کمّی از نوع مطالعه پيمايشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات در آن پرسش نامه است. بر اساس يافته های تحقيق، هر دو متغير احساس آنومی و کجروی با دينداری کل، رابطه معکوس معناداری دارند. هم چنين دينداری از طريق کاهش احساس آنومی در افراد نيز در کاهش بروز کجروی تاثير دارد. در ميان ابعاد دينداری، بعد پيامدی و بعد مناسکی دارای بيشترين رابطه همبستگی منفی هستند و ابعاد اعتقادی و تجربی کمترين رابطه را با احساس آنومی دارند. در مورد رابطه کجروی با ابعاد دينداری نيز بعد پيامدی شدت بيشتری نسبت به ابعاد ديگر دينداری دارد. در اين مقاله دلالت های اين يافته ها مورد تحليل قرار گرفته اند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بزهکاری، کجروی، احساس آنومی، دينداری، سنجه گلاک و استارک
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله سراج زاده، سيدحسين- پويافر، محمدرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862