[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه بين اعتقادات دينی و آسيب پذيری فرهنگی خانواده
عنوان مختصر مجله علوم رفتاري
کد مقاله (doi) 1386
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پايبندی به آموزه های دينی و داشتن تقيدات مذهبی سد محکمی در برابر آسيب های اجتماعی، انحرافات اخلاقی و تاثيرات تهاجم فرهنگی است. تقيدات مذهبی هم بطور مستقيم رفتارهای فردی را کنترل می کند و هم بطور غير مستقيم از طريق افزايش عزت نفس، بهبود روابط بين اعضای خانواده و افزايش نظارت والدين، موجب کاهش رفتارهای نابهنجار می شود. بر اين اساس مطالعه حاضر انجام شده است تا نقش اعتقادات دينی را در کاهش آسيب پذيری فرهنگی خانواده مورد مطالعه قرار دهد. روش: در اين پژوهش تعداد 882 نفر از مردان و زنان متاهل شهر تهران با استفاده از روش نمونه گيری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. روش پژوهش توصيفی - همبستگی بود و اطلاعات مورد نياز از طريق مقياس رضايت زناشويی انريچ و پرسشنامه محقق ساخته در زمينه شکاف بين نسلها، انحرافات اخلاقی، استفاده از فيلم و برنامه های مبتذل، سيستم نظارت و کنترل خانواده، سازگاری زناشويی، هويت يابی، گرايش به غرب و ضعف هويت ملی جمع آوری شد. داده های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری همبستگی و مقايسه گروه ها با بهره گيری از آزمون تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: نتايج پژوهش نشان داد که اعتقاد و نگرش دينی با آسيب پذيری فرهنگی به ميزان 23/0 (با p?0.01)، داشتن تقيدات مذهبی با آسيب پذيری فرهنگی به ميزان 0.23 (با p?0.01) رابطه همبستگی معکوس داشتند. همچنين تقيدات مذهبی با ميزان نظارت و کنترل والدين بر روی فرزندانشان به ميزان 0.44 و با ميزان خودپنداری 0.35 رابطه همبستگی مثبت داشت. نتيجه گيری: افزايش تقيدات مذهبی می تواند به عنوان مانعی در برابر آسيب پذيری فرهنگی عمل کند و يا کاهش تقيدات دينی افزايش آسيب پذيری فرهنگی را پيش بينی نمايد. بنابراين و بر اساس يافته های مذکور، روش تقويت تقيدات مذهبی و افزايش نگرش دينی به عنوان يکی از روشهای مناسب برای پيشگيری و کاهش آسيب پذيری فرهنگی در بين جامعه مورد مطالعه پيشنهاد می شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خانواده، آسيب پذيری، اعتقادات دينی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله احمدي نوده خدابخش
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862