[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی حجاب برتر: مقايسه ديدگاه کارکنان و مراجعه کنندگان زن به مراکز درمانی
عنوان مختصر مجله علوم رفتاري
کد مقاله (doi) 1386
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: حفظ ارزش ها و شعاير اسلامی از وظايف مسلم همه نهادها است و رعايت پوشش اسلامی توسط بانوان از مصاديق بارز آن به شمار می آيد. بر اين اساس اين تحقيق با هدف بررسی ديدگاه کارکنان زن دانشگاه و مراجعه کنندگان زن به مراکز درمانی دانشگاه در مورد حجاب برتر صورت گرفته است. روش: اين مطالعه از نوع مطالعات زمينه يابی مقطعی است. نمونه مورد مطالعه را 511 نفر از کارکنان و مراجعه کنندگان زن به مراکز درمانی دانشگاه تشکيل می دهد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری فراوانی، درصد، ميانگين، انحراف معيار و آزمون «خی دو» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: نتايج بدست آمده بيانگر وجود تفاوت معنادار (P<0.01) بين ديدگاه کارکنان و مراجعه کنندگان زن راجع به ضرورت رعايت حجاب توسط بانوان، ارزيابی تبليغ ارزشهای دينی با استفاده از چادر، ميزان آشنايی با شرايط پوشش صحيح اسلامی، بهترين نوع پوشش برای بانوان و بهترين راه حل برای کسانی که از چادر استفاده نمی کنند، بين گروههای مورد مطالعه بود. بحث: عليرغم وجود برخی از ديدگاه ها، نتايج بدست آمده بيانگر گرايش به معنويت و ارزش های دينی در بين کليه افراد مورد بررسی است و اين گرايش فرصت خوبی است برای مسوولين فرهنگی جامعه که از آن به خوبی و به طور صحيح بهره برداری نمايند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حجاب برتر، کارکنان، مراجعه کنندگان، مراکز درمانی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۵۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله آقاياني چاوشي اكبر،طالبيان داوود,حبيبي مهدي,احسانيان مفرد اكرم,كاتب زهرا,دهاقين وحيده
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862