[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی ديدگاه جوانان و ميانسالان در مورد حجاب برتر
عنوان مختصر مجله علوم رفتاري
کد مقاله (doi) 1389
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: با توجه به پذيرش حجاب به عنوان يک اصل مسلم در دين مبين اسلام و نقش آن در استقلال فکری، سياسی و اجتماعی جامعه، اين تحقيق با هدف مقايسه ديدگاه جوانان و ميانسالان درباره حجاب برتر در سال 1384 صورت گرفته است. مواد و روش کار: اين مطالعه از نوع مطالعات زمينه يابی مقطعی است. نمونه مورد مطالعه را 823 نفر از جوانان و ميانسالان مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقيه اله (عج) تشکيل می دهد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری فراوانی، درصد، ميانگين، انحراف معيار و آزمون"خی دو" مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: نتايج بدست آمده بيانگر وجود تفاوت معنادار (p>0.01) بين ديدگاه جوانان و ميانسالان راجع به ضرورت رعايت حجاب توسط بانوان، ميزان آشنايی با شرايط پوشش صحيح اسلامی، بهترين نوع پوشش برای بانوان جامعه، ايجاد محدوديت در فعاليتهای زنان در صورت استفاده از چادر بين گروههای مورد مطالعه می باشد. نتيجه گيری: توجه بيشتر به فرهنگ اصيل اسلامی و سرمايه گذاری بر روی فعاليتهای فرهنگی و هويت واقعی بخشيدن به شخصيت زن در جهت شناخت و پذيرش ارزشهای اسلامی و انتقال صحيح آن به نسل آينده لازم و ضروری است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حجاب برتر، جوانان و ميانسالان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله حبيبي مهدي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862