[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی On the relationship between prayer frequency and spiritual health in patients under hemodialysis therapy
عنوان فارسی ارتباط تداوم دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت همودياليز
عنوان مختصر اصول بهداشت رواني
کد مقاله (doi) 1389
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The lack of spiritual health, particulary in chronic patients, consequences several psychosocial and physical problems. Spiritual and religious powers, such as prayer, play an important role in adaptation with diseases. So, this study was conducted to assess the relationship between spiritual health and prayer frequency in patients under hemodialysis therapy. Materials and Methods: In this descriptive- analytic study, 245 hemodialysis patients referred to Golestan University of Medical Sciences hospitals in 2009, fulfilled the Meraviglia prayer frequency and Palutzian-Ellison spiritual health questionnaires. Data were analyzed by SPSS software version 16, using descriptive indexes, Kruskal- Wallis, Spearman correlation, ANOVA and Tukey’s tests. Results:There was a high level of prayer frequency in 98% of participants. Prayer rituals 98%, experiences 81% and attitudes 78% were reported in high levels. Majority of patients 72% had high levels of spiritual health. Prayer frequency was significantly related with spiritual health, education level, career and ethnicity(p<0.05). Conclusion: Considering dominant religious culture in Iranian population, Prayer had a considerable affect on spiritual health of hemodialysis patients.
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فقدان سلامت معنوی به خصوص در بيماريهای مزمن، زمينه‌ساز بسياری از مشکلات روانی اجتماعی و عوارض جسمی است. معنويت و نيروهای مذهبی مانند دعا، نقش مهمی را در قبول بيماريها ايفا می‌کنند. لذا اين مطالعه جهت بررسی ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوی بيماران تحت همودياليز انجام گرفت. روش کار: در اين پ‍ژوهش توصيفی تحليلی، 245 بيمار تحت همودياليز در بيمارستانهای استان گلستان در سال 1388 پرسش نامه‌های تناوب دعای مراويگليا و سلامت معنوی پالوتزين- اليسون را تکميل کردند. داده‌ها در نرم افزار SPSS نسخه 16 توسط شاخص‌های توصيفی و آزمون‌های کروسکال واليس، ضريب همبستگی اسپيرمن، تحليل واريانس و آزمون تعقيبی توکی مورد تحليل قرار گرفتند. يافته‌ها: تناوب دعا در 98 درصد آزمودنيها در سطحی بالا بود. انجام آداب دعا98%، تجربه دعا 81% و نگرش نسبت به آن 78% در سطح بالايی گزارش شد. اکثريت بيماران 72% از سطح بالايی از سلامت معنوی برخوردار بودند. همچنين تناوب دعا با سلامت معنوی، قوميت، سطح تحصيلات و شغل ارتباط معنی‌داری داشت (p<0/05) نتيجه گيری: دعا در بهبود سلامت معنوی بيماران تحت همودياليز تاثير چشمگيری دارد. لذا با در نظر گرفتن غلبه فرهنگ مذهبی در جامعه ايرانی، توجه به ابعاد معنوی در افراد مبتلا به بيماريهای مزمن ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hemodialysis, Prayer, Spiritual health
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دعا- سلامت معنوی- همودياليز
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۱۴
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله حميد حجتي، مصطفي قرباني، رقيه نظري، سيد حميد شريف¬نيا، گلبهار آخوندزاده
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862