[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی A study of relationship between educational styles and religious education with parents' religiousness rate
عنوان فارسی ۱بررسی رابطه سبک های تربيتی و تربيت دينی با ميزان مذهبی بودن والدين
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1386
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Abstract: In order to study relationship between method of religious education and parents' religiousness rate with educational styles used in educating and fostering girls and boys, the present survey was done. To do this, 374 students (177 boys and 197 girls) were selected as sample. They completed questionnaires of "method of religious education", "family environment", "researcher-made", and "parents' religiousness rate". Analysis of data via One-way ANOVA indicated that mother's religiousness rate is more influential than other styles. Also, results of Post-hoc Scheffe's test showed that there is a significant difference between scores of styles (authoritatively and negligently) mother applied in educating children. In addition, research findings demonstrated that method of religious education is meaningfully different in boys and girls; frequency of girls in both methods – authoritatively and negligently – is high especially in the former, while frequency of boys is more than expected in the latter method. Using two-way Chi-square test it was found that applied educational styled adopted by parents are significantly different for education of girls and boys. Accordingly, girls' frequency in authoritative style is more than expected limit, while boys' frequency in negligent style is paramount. Furthermore, in "discussion and conclusion" section, role of educational styles and how religious lessons can be educated have been discussed according to findings of the research.
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بين روش تربيت دينی و ميزان مذهبی بودن والدين با تأکيد بر سبکهای تربيتی در دختران و پسران طراحی و اجرا گرديد. تعداد 374 نفر دانشجو (177 پسر و 197 دختر) به عنوان نمونه طبقهای نسبتی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه روش تربيت ديني؛ پرسشنامه محيط خانوادگی، پرسشنامه محقق ساخته، و پرسشنامه ميزان مذهبی بودن والدين را تکميل نمودند. تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از آزمون تحليل واريانس يکراهه نشان داد که ميانگين نمرات ميزان مذهبی بودن مادر در سبک تربيتی مقتدر نسبت به ساير سبکها بالاتر است. همچنين نتايج آزمون تعقيبی شفه نشان داد که تفاوت معنادار در ميانگين نمرات ميزان مذهبی بودن مادر بين سبکهای تربيتی مقتدرانه و مسامحه کارانه وجود دارد. در مطالعه حاضر همچنين نشان داده شد که روش تربيت دينی برای دختران و پسران دارای تفاوت معنادار ميباشد، به طوری که تعداد دختران در هر دو گروه والدين در روش تربيتی مقتدرانه بالاتر از فراوانی مورد انتظار و تعداد پسران در روش تربيتی مسامحهکارانه، بالاتر از فراوانی مورد انتظار ميباشد. با استفاده از آزمون مجذورکای دوطرفه در بررسی دقيقتر نشان داده شد که سبکهای تربيتی کاربردی از سوی والدين برای دختران و پسران تفاوت معنادار دارد، به طوری که فراوانی دختران در سبک تربيتی مقتدرانه بالاتر از فراوانی مورد انتظار، و البته در روش تربيتی مسامحهکارانه، فراوانی پسران بالاتر از فراوانی مورد انتظار ميباشد. در بحث و نتيجهگيری به بررسی نقش سبکهای تربيتی و نحوه آموزش آموزه های دينی با توجه به جزئيات نتايج تحقيق پرداخته شده است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Educational styles, Religious education, Parents' religiousness
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سبکهای تربيتی، تربيت دينی، مذهبی بودن والدين.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله منصوره السادات صادقي ، دكتر محمدعلي مظاهري ، محمود حيدري
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862