[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Comparing Islamic multifacets model with Beck's cognitive model in depression therapy
عنوان فارسی مقايسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1386
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The present research focuses on studying Islamic multifacets model in depression therapy and comparing it with Beck's cognitive model. These models were used for 12 female clients who referred to counseling center and were recognized as depressed individuals based on DSM-IV. It is notable that 4 and 8 subjects were undergone therapy via beck's model and Islamic model، respectively. Since the research was case study، clinical interview and Beck's depression scale were utilized. Accordingly، both of test groups completed Beck's depression scale in pre-therapy stage (baseline) during fourth، eighth، and twelfth sessions، as well as in post-therapy stage at follow-up stage (three months after finished therapy). Then، data collected were analyzed and scores of pretest and posttest stages were compared. Research findings demonstrated that both models were effective in depression therapy; but major differences in association with their applications and functions were observed. As a result of comparing scores available، it was found that Islamic multifacets model was more influential in the therapy of depression. Moreover، first test group had less improvement than second group in posttest stage and returned to some symptoms of depression during follow-up stage، while second test group individuals stayed in improvement limit after therapy course and even some of them had more improvement. In addition، time of therapy by Islamic multifacets model was shorter. Alongside such findings، some advantages of Islamic multifacets model compared to Beck's cognitive model in depression therapy have been debated.
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل چندوجهی اسلامی دردرمان افسردگی ومقايسه آن با مدل درمانی شناختی بک است. دو مدل مذکور، از بهترين مدلهای مؤثر در درمان افسردگی شناخته شدهاند. اين دو مدل برای دوازده نفر از مراجعان مرکز مشاوره که شرايط مساوی داشته و با مصاحبه تشخيصی براساس علائم DSM-IV افسرده شناخته شده بودند، به کارگرفته شد. چهار نفر با مدل بک و هشت نفر ديگر با مدل اسلامی درمان شدند. همه مراجعان مؤنث بودند. آزمودنيها (هردوگروه) در مرحله پيش از درمان (خط پايه) و در طی جلسههای چهارم، هشتم و دوازدهم و پس از درمان و در مرحله پيگيری (سه ماه پس از اتمام درمان) مقياس افسردگی بک را تکميل کردند. مقايسه نمرات پيشآزمون و پسآزمون و مرحله پيگيری نشان داد که هردو مدل مؤثر بودند، اما تفاوتهای عمدهای ازکاربردهای اين دومدل مشاهده گرديد. مقايسه نمرههای انفرادی وگروهی نشاندادکه مدل چندوجهی اسلامی درکاهش علائم افسردهخويی بيش ازشناختدرمانی بک مؤثر بوده است. همچنين اين مدل، برخلاف مدل شناختی بک که تنها به فرآيندهای شناختی مراجعان ميپردازد، به جنبههای شخصيتی ـ رفتاری و معنوی مراجعان نيز ميپردازد. مدل اسلامی برخلاف مدل شناختی در درمان افرادی که گرايشات مذهبی دارند، بيشتر مؤثر واقع شد و در مورد افرادی که افسردگی معنايی يا وجودی دارند مفيدتر بود. در مدل چند وجهی اعتقادات مذهبی با مذهب مطابقت داده شده ولی در مدل شناختی، اين افکار و اعتقادات کنار گذاشته ميشود. اين امور باعث تمايز چند وجهی در درمان افسردگی از روش بک گرديده است
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Depression, Beck's cognitive therapy, Islamic multifacets model, Spirituality, Religious believes, Religious behaviors
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افسردگی، شناخت درمانی بک، مدل چند وجهی درمانی برگرفته از متون اسلامی، جنبه معنوی، اعتقادات و رفتارهای دينی.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكتر علي نقي فقيهي ، دكتب باقر غباري بناب ، يداله قاسمي پور
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862