[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی A study of effectiveness of monotheistic integrated therapy in reduction of prisoners' delinquencies
عنوان فارسی ۱بررسی اثربخشی درمان يکپارچه توحيدی در کاهش بزهکاری زندانيان
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1387
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله One of problems of Iranian prisons is high rate of delinquency and illegal behaviors happened in the prisons by prisoners. Some of these behaviors include aggression and quarrel، disobedience of laws and regulations، drug abuse، rebellion and so on. In order to study efficiency rate of monotheistic integrated therapy in reduction of prisoners' delinquency، 100 prisoners of Qom Central Prison were randomly selected and organized into two groups. One group was given monotheistic integrated therapy for 9 months and the other served as control group. Analyzing data collected from pre-test and post-test indicated that rate of delinquent and criminal behaviors in test group which was under monotheistic integrated therapy decreased to 90%، while there was no significant reduction in the control group.
چکیده فارسی مقاله از مشکلات زندان های کشور نرخ بالای وقوع بزهکاری و رفتارهای غيرقانونی زندانيان در داخل زندان است. اين رفتارها عمدتاً عبارتند از: پرخاشگری و درگيری، سرپيچی از مقررات و قوانين، مصرف مواد و نگهداری داروهای غيرمجاز، خودآزاری و خودزنی، آشوبگری و تخريب اموال. برای بررسی ميزان کارآمدی درمان يکپارچه توحيدی در کاهش بزهکاری زندانيان، 100 نفر از زندانيان زندان مرکزی قم به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه ساماندهی شدند. گروه اول به مدت 9 ماه در معرض درمان يکپارچه توحيدی قرار گرفت، ولی گروه گواه به جز موارد بحرانی، مداخله سازمان يافته ای دريافت نمی کرد. تجزيه و تحليل داده های حاصل از پيش آزمون و پس آزمون نشان داد که نرخ وقوع رفتارهای مجرمانه در گروه درمان يکپارچه توحيدی 90درصد کاهش يافت، اما در گروه گواه کاهش معناداری مشاهده نگرديد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Monotheistic integrated therapy; Delinquency; Behavior correction of prisoners; Integrated psychotherapy; Religious psychotherapy
کلیدواژه‌های فارسی مقاله درمان يکپارچه توحيدی، بزهکاری، اصلاح رفتار زندانيان، روان درمانی يکپارچه، روان درمانی دينی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكتر محمدحسين شريفي نيا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877