[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Effectiveness of patience training in anxiety, depression and happiness
عنوان فارسی اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1387
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The aim of this research is to determine the effectiveness of patience training in the reduction of anxiety and depression، and in the increase of happiness. Using random cluster sampling، 65 subjects (22 anxious subjects، 23 depressed subjects and 20 anxious-depressed ones) were selected from first-year girl students of Tehran high schools (Region 17). Then، they were divided into control and test groups. As intervening factor، patience training was given to test groups but control groups were given no intervention. Methodology used is experimental. Furthermore، measurement tools are Patience Measurement Scale (with reliability 0.866)، Zung Self rating Anxiety Scale (with reliability 0.78)، Beck Depression Inventory (with reliability 0.87) and The oxford happiness Inventory (with reliability 0.80). Research findings in courses "pre-test"، "post-test" and "follow-up" demonstrate that patience training has led to the reduction of anxiety and depression، and the increase of happiness within test groups. Consequently، patience training can be utilized as an intervention for reducing anxiety and depression، and increasing the level of happiness in anxious، depressed as well as anxious-depressed adolescents.
چکیده فارسی مقاله هدف از تحقيق حاضر تعيين اثربخشی آموزش صبر بر کاهش اضطراب و افسردگی و افزايش شادکامی است. روش نمونه گيری خوشه ای تصادفی است. آزمودنی های تحقيق 65 نفر از دانش آموزان دختر سال اول متوسطه منطقه 17 آموزش و پرورش شهر تهران می باشند که 22 نفر آنان مضطرب، 23 نفر افسرده و 20 نفر مضطرب ـ افسرده هستند که به طور تصادفی در گروه های آزمايشی و کنترل مضطرب، افسرده و مضطرب ـ افسرده قرار گرفتند؛ آموزش صبر به عنوان مداخله در گروه های آزمايشی سه گانه فوق اجرا شد اما گروه های کنترل، مداخله ای دريافت نکردند. روش تحقيق روش تجربی (طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل) است. ابزار اندازه گيری در اين تحقيق شامل مقياس سنجش صبر، تست اضطراب زونگ ، تست افسردگی بک و تست شادکامی آکسفورد است که پايايی آنها در اين تحقيق به ترتيب 866/0 ،78/0، 87/0و 80/0 بود. نتايج حاصل از پژوهش در سه مرحله پيش آزمون ـ پس آزمون و پيگيری نشان می دهد که «آموزش صبر» منجر به کاهش اضطراب، افسردگی و افزايش شادکامی در هر سه گروه آزمايشی شده است. بنابراين از «آموزش صبر» می توان به عنوان يک مداخله در جهت کاهش اضطراب و افسردگی و نيز افزايش سطح شادکامی در نوجوانان مضطرب، افسرده و مضطرب ـ افسرده استفاده نمود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Patience; Anxiety; Depression; Happiness
کلیدواژه‌های فارسی مقاله صبر، اضطراب، افسردگی و شادکامی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكتر فريده حسين ثابت
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862