[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی The relationship among cognitive, emotional and behavioral components in students’ religious attitudes
عنوان فارسی رابطه ی مؤلفه های شناختی، عاطفی و رفتاری در نگرش های مذهبی دانشجويان
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1387
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله This research tries to study students' religious attitudes and determine the relationship among cognitive، emotional and behavioral components of their attitudes. To do this، some questions were posed and Religious Orientation Test (Azarbaijani، 2004) was utilized. The test was applied among four student groups which were selected using random sampling method. The data collected were analyzed using statistical tests such as T، chi-square، correlation، ANOVA، and Scheffe post-hoc test through SPSS software. Research findings indicated that rate of students' religious attitudes is high. Also، it was found that there is a significant relationship among cognitive، emotional and behavioral components in students' religious attitudes.
چکیده فارسی مقاله اين پژوهش با هدف بررسی نگرش های مذهبی دانشجويان و به دست آوردن رابطه ی بين مؤلفه های شناختی، عاطفی و رفتاری آن انجام شده است. سؤال اصلی تحقيق اين است که برای تقويت نگرش های مذهبی جوانان و نوجوانان چقدر و چگونه بايد بر هر يک از مؤلفه های سه گانه ی آن سرمايه گذاری کرد؟ اين تحقيق، به سؤال های جانبی ديگری نيز دارد. ابزار مورد استفاده، آزمون جهت گيری مذهبی است که آذربايجانی (1382) آن را ساخته، اعتباريابی و پايايی سنجی کرده است. يکی از ويژگی های اين آزمون اين است که پرسش های هفتادگانه ی خود را در حوزه های شناختی، عاطفی و رفتاری توزيع کرده است. اين آزمون در بين چهار گروه دانشجويی، با نمونه گيری تصادفی اجرا و داده های آن از طريق نرم افزار spss و به کار گيری آزمون های آماری متناسب با هر کدام از سؤالات پژوهش مثل هم بستگی، آزمون های تعقيبی شفه، t، خی دو و تحليل واريانس يک راهه تحليل شده است. از جمله ی نتايج به دست آمده اين است که نگرش های مذهبی دانشجويان بر خلاف اينکه گاهی، پايين تلقی شده، از آن اظهار نارضايتی می شود، بالا و در محدوده ی چارک سوم است؛ حيطه های عاطفی، شناختی و رفتاری، در نگرش های مذهبی دانشجويان، با يکديگر رابطه ی معنی داری دارند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Religious attitude, Cognitions, Emotions, Behavior; Students
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش مذهبی، سنجش روانی، شناخت ها، عواطف، رفتار
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله محمد كاوياني
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862