[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی eneral Health of Students as a Function of Religious Orientation and Religiosity or Distributive and Procedural Just Wor
عنوان فارسی سلامت عمومی دانشجويان تابعی از جهت گيری مذهبی و پای بندی مذهبی يا باورهای دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1388
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this research is analysis of the role of religious orientation، religiosity، and distributive and procedural just world beliefs of students by correlational studies. The statistical population includes the freshman students of the College of Psychology and Education of Azad University، Khorasgan branch، in 1386-1387 academic year. The multi-phase sampling included a sample of 210 students in different terms. The survey includes a short، 12-question، GHQ form; a 15-question questionnaire on religiosity; a 14- question questionnaire on intrinsic and extrinsic religious orientation; and a 10-question questionnaire on distributive and procedural just world beliefs. The resulting data was analyzed using the Pearson's correlation coefficient and regression analysis. The analysis of simple correlations show that religiosity، extrinsic-intrinsic religious orientation and distributive and procedural just world beliefs have a meaningful correlation with general health (P<0/01 or P<0/05). However، the analysis shows that only religiosity and distributive just world beliefs can affect general health of students. The two aforementioned variables can explain 8.2 percent of general student health variance.
چکیده فارسی مقاله هدف، بررسی نقش جهت گيری مذهبی، پای بندی مذهبی و باورهای دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای در سلامت عمومی دانشجويان از طريق مطالعات همبستگی (تحليل مسير) بود. جامعه آماری را دانشجويان دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان در ترم اول سال تحصيلی 87 – 86 تشکيل دادند. روش نمونه گيری به صورت چند مرحله ای بود و تعداد نمونه را 210 نفر از دانشجويان ترمهای مختلف تشکيل دادند. پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش شامل فرم کوتاه (12 سؤالی) GHQ ، پرسشنامه 15 سؤالی پای بندی مذهبی، پرسشنامه 14 سؤالی جهت گيری درونی و بيرونی مذهبی و پرسشنامه باورهای دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای (با 10 سؤال) بودند. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با استفاده از ضريب همبستگی پيرسون و تحليل مسير مبتنی بر رگرسيون مورد تحليل قرار گرفتند. شواهد حاصل از تحليل همبستگی های ساده حاکی از آن بود که پای بندی مذهبی، جهت گيری مذهبی بيرونی – شخصی، باورهای دنيای عادلانه توزيعی و باورهای دنيای عادلانه رويه ای با سلامت عمومی دارای همبستگی معنادار هستند (05/0 P< يا 01/0 P<). اما تحليل مسير انجام شده حاکی از آن بود که فقط پای بندی مذهبی و باورهای دنيای عادلانه توزيعی قادر به تاثير بر سلامت عمومی دانشجويان هستند. دو متغير فوق قادر به تبيين 2/8 درصد از واريانس سلامت عمومی دانشجويان بودند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله general health, religiosity, intrinsic and extrinsic religious orientation, distributive just world beliefs, procedural just world beliefs, students
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت عمومی، پای بندی مذهبی، جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی، باورهای دنيای عادلانه توزيعی، باورهای دنيای عادلانه رويه ای، دانشجويان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكتر محسن گل پرور ، سروره خاكسار
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862