[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The Relation between Personal Characteristics and Acting to Religious Beliefs in Students
عنوان فارسی رابطه ی بين ويژگی های شخصيتی با عمل به باورهای دينی در دانشجويان
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1388
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Personality characteristics are factors that have a great impact on the type of human relations and social interactions. Also، religion is the fact that has always been with mankind and constructs the foundation of his life. The purpose of this study was to determine the relationship between personality characteristics and acting to religious beliefs. Therefore، in the format of a correlational research design، 129 subjects (63 males and 66 females) were selected among undergraduate psychology students of Tehran public universities، using cluster random sampling. All subjects responded to items of NEO-FFI personality inventory and Mabad Scale. The results were analyzed by Pearson's correlation coefficient and multiple regression. The results of this study showed that there was a significant positive relation between agreeableness and conscientiousness with acting to religious beliefs (P<0.01). But the relation between extraversion and acting to religious beliefs were not significant. There was also a significant negative correlation between openness to experience and neuroticism with acting to religious beliefs (P<0.05). The results revealed that agreeableness، conscientiousness and openness to experience significantly predicted 24.2%، 2.8% and 11.1% of acting to religious beliefs، respectively (P<0.05). Considering the role of religion in psychological studies، emphasizing this fact in the field of teaching and training could significantly enhance the standards of mental health in society.
چکیده فارسی مقاله هدف، بررسی رابطه ی بين ويژ گی های شخصيتی با عمل به باورهای دينی بود. در قالب طرح پژوهشی از نوع همبستگی، 129 نفر (63 مرد و 66 زن) از دانشجويـان مقطع کارشناسی رشته ی روانشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران، با روش نمونه گيری تصادفی انتخاب شدند. ابزار ها عبارت بودند از: 1) پرسشنامه شخصيتی نئو- اف اف آی (NEO-FFI). 2) مقياس عمل به باورهای دينی (معبد). تحليل داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيری انجام گرفت. نتايج، حاکی از آن بود که بين توافق گرايی و وجدان گرايی با عمل به باورهای دينی، ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد (01/0P<)، اما رابطه بين برونگرايی با عمل به باورهای دينی معنی دار نبود. همچنين، بين روان رنجوری و انعطاف پذيری با عمل به باورهای دينی، ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد (01/0P<). نتايج تحليل رگرسيون حاکی از آن بود که توافق گرايی 2/24 درصد، وجدان گرايی 8/2 درصد و انعطاف پذيری 1/11 درصد نمرات عمل به باورهای دينی را پيش بينی می کردند (05/0P<). با توجه به نقش دين در اعتلای شخصيت، اهميت دادن به آن در حيطه های آموزش و درمان، می تواند منجر به سلامت شخصيتی شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, conscientiousness, acting to religious beliefs
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روان رنجوری، برون گرايی، انعطاف پذيری، توافق گرايی، وجدان گرايی، عمل به باورهای
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مهدي شاه نظري و مهردادامیركشاورز كلانتري
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862