[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی An Analysis of the Juvenile and Youth Felons' Mental Picture of God
عنوان فارسی تحليلی بر تصويرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1388
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The research analyzes the mental picture of God in juvenile and youth felons. The research method is descriptive and the statistical population includes all juvenile and youth felons between the age of 15 and 20، who resided in Isfahan jail in years 1386-87. By simple random sampling، 66 students were picked and studied. The researcher designed a 21-qestion questionnaire with a validity of 0.86. The data was studied by the t-test statistical method. The resulting average of the three factors God's existence، God's knowledge، God's invisibility was greater than the assumed average. On the other hand، the resulting average of the four factors God's power، God's justice، loving God، and God's reward was lower than the assumed average
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر، تحليلی بر تصويرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار بود. روش، پژوهش توصيفی- پس رويدادی و جامعه آماری، شامل کليه نوجوانان و جوانان بزهکار 15 تا 20 سال مستقر در زندان اصفهان طی سالهای 87-1386 بود که به روش نمونه گيری تصادفی ساده، تعداد 66 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه گيری پرسشنامه 21 سوالی محقق ساخته بود که پايايی محاسبه شده آن 86/0 بود. داده های حاصل از ابزار اندازه گيری بوسيله روش آماری t تک متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد: ميانگين حاصله در خصوص سه مولفه وجود خداوند، علم خداوند و نامرئی بودن خداوند بزرگتر از ميانگين فرضی يا سطح متوسط(2) در حالی که ميانگين حاصله در خصوص چهار مولفه قدرت خداوند، عدالت خداوند، دلبستگی به خداوند و پاداش خداوند کوچکتر از ميانگين فرضی يا سطح متوسط(2) بود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله mental picture, God, juvenile and youth felons, Isfahan
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تصويرسازی ذهنی، خدا ، نوجوانان و جوانان بزهکار، اصفهان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله رضا همايي ، دكتر احمد عابدي ، دكتر محمد سلطان حسيني
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862