[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Examining the Effect of Group Religious and Cognitive –behavioral Psychotherapy on Self-esteem and Marital Attitudes of
عنوان فارسی بررسی تاثير گروه درمانی مذهبی و شناختی – رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشويی زندانيان مرد شهر قم
عنوان مختصر مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1389
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله This study aims to introduce and examine the religious group therapy method and compare it with the cognitive – behavioral therapy. The central question is: Does group therapy by way of a religious and cognitive-behavioral method lead to an increase in self-esteem and improvement of marital attitudes of prisoners? Tool: Coppersmith Self-Esteem Inventory (SEI) Form and Marital Attitudes Questionnaire Method: The method used in this questionnaire is a pre- and post-test design. The statistical society includes the male prisoners of the city of Qom in the year 2008. Seventy two samples were accessible of which 42 were at the highest degree of self-esteem، and the samples having the lowest degree of marital attitudes were separated into three groups each consisting of 14 individuals (two test groups and one as evidence group). The test groups unlike the evidence group received religious and cognitive-behavioral therapy for 12 sessions in two months. After the tests were conducted، the data was analyzed through one way variance analysis for the independent groups. The results showed a meaningful effect of group religious and cognitive –behavioral therapy on self-esteem and improvement of marital attitudes of the prisoners: (P<0.05).
چکیده فارسی مقاله هدف معرفی و بررسی شيوه گروه درمانی مذهبی و مقايسه آن با گروه درمانی شناختی- رفتاری است. سوال پژوهش اين است که آيا گروه درمانی به شيوه مذهبی و شناختی- رفتاری باعث افزايش عزت و بهبود نگرش‌های زناشويی در زندانيان می‌شود؟ پرسش‌نامه عزت نفس کوپر اسميت و پرسش‌نامه نگرش‌های زناشويی ابزارهای اين پژوهش است. روش تحقيق نيمه تجربی از نوع پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری است. جامعه آماری دربرگيرنده زندانيان مرد شهر قم در سال 1387 است که از 72 نمونه در دسترس، 42 نفر با بالاترين نمره در عزت نفس و پايين ترين نمره در نگرش‌های زناشويی بصورت جايگزينی تصادفی در سه گروه 14 نفری قرار گرفتند. گروههای آزمايش بر خلاف گروه گواه، طی 12 جلسه در دو ماه به شيوه مذهبی و شناختی-رفتاری درمان گروهی شدند. پس از اجرای دو آزمون داده‌ها به وسيله تحليل واريانس يک راهه برای گروه‌های مستقل مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشانگر تاثير معنادار گروه درمانی مذهبی و شناختی- رفتاری بر افزايش عزت نفس و بهبود نگرش‌های زناشويی زندانيان است (p<0.05)
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله group cognitive – behavioral therapy, religious group therapy, marital attitudes, self, esteem
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گروه درمانی شناختی- رفتاری، گروه درمانی مذهبی، نگرش‌های زناشويی، عزت نفس
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مراد چوپاني صوري- دكتر سيد احمد احمدي- دكتر محمد حسين شريفي‌نيا- دكتر فاطمه بهرامي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877