[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Determining the Relationship between Religiosity and Psychological Hardness
عنوان فارسی تعيين رابطه بين دينداری با سخت رويی روان‌شناختی
عنوان مختصر مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1389
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: The effect of religiosity on psychological well-being has been under discussion for many years. Yet only in the second half of the previous century، this subject was put to experimental test. This study aims at studying the relationship between religiosity and one of the aspects of psychological well-being i.e. psychological hardness. Research method: For this purpose، as many as 200 students (89 men and 111 women) from the students of Khoy Islamic Azad University were selected through cluster sampling. The research tool included Kobasa hardness questionnaire and Gulzari's MABAD scale for measuring religiosity. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used for analysis of the data. Results: The results showed that there is a significant positive correlation between religiosity and hardness and that religiosity is a good means for predicting hardness. Discussion: This research has discovered the relationship between religiosity and hardness and it emphasizes on the point that religiosity may have benefits for psychological well-being.
چکیده فارسی مقاله سالها تاثير دينداری بر سلامت روان مورد بحث بوده است. با اين حال اين موضوع تنها در نيم قرن گذشته بصورت تجربی مورد آزمايش قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر نيز بررسی رابطه دينداری و يکی از جنبه‌های سلامت روان يعنی سخت رويی روانشناختی می‌باشد. به اين منظور 200 دانشجو (89 مرد و 111 زن) از بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی با استفاده از روش نمونه‌گيری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه‌های سخت روييکوباسا و مقياس معبد گلزاری برای سنجش دينداری بود. برای تجزيه و تحليل داده‌ها از روش همبستگی پيرسون و تجزيه و تحليل رگرسيون استفاده شد. يافته‌ها نشانگر آن است که ميان دينداری و سخت رويی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و دينداری پيش‌بينی کننده خوبی برای سخت رويی است. اين پژوهش رابطه ميان دينداری و سخت رويی را کشف کرده و بر اين نکته تاکيد می‌نمايد که ممکن است دينداری مزايايی برای سلامت روان داشته باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله religiosity, hardness, correlation, regression
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دينداری- سخت رويی- همبستگی- رگرسيون
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مسعود قربانعلي‌پور- احمد مرندي- حيدرعلي زارعي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855