[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Improving marital adjustment levels of incompatible couples with Islamic counseling
عنوان فارسی افزايش سازگاری زناشويی زوج های ناسازگار با مشاوره از چشم اندازی اسلامی
عنوان مختصر فصلنامه مطالعات روانشناختي
کد مقاله (doi) 1389
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Goal of this research was to determine the level of Islamic counseling effectiveness in marital adjustment. The Method of this research was quasi experimental.In which 28 married couples (56 subjects) were selected from among the couples who volunteered to participate for a pre and post-test design purposefully. They were then matched on the basis of then scores and were assigned randomly to an experimental and a control group. Instrument of this research was Spanier’s 32 items Dyadic Adjustment Scale (DAS، 1976) which was performed individually under controlled condition in the pre-treatment، post-treatment and follow up stages. The data were analysed with descriptive statistics، repeated measurement design and a chart. Results indicated that Islamic Counseling method increased marital adjustment significantly (P < 0/0001) in the experimental group in comparison with it’s pre-treatment stage (F=116/07) and the control group (F=14/28). Islamic counseling emphasizing on self- knowledge and using a series of Islamic directions is an effective intervening method for removing marital disagreements and improving adjustment among incompatible couples.
چکیده فارسی مقاله هدف از اين پژوهش تعيين ميزان تاثير مشاوره از چشم اندازی اسلامی به عنوان متغير مستقل در افزايش سازگاری زناشويی به عنوان متغير وابسته بود. روش پژوهش شبه آزمايشی با طرح پيش آزمون و پس آزمون و نمونه گيری به شيوه در دسترس بود. بدين ترتيب که از ميان زوج هايی که از طـــريق اطلاعيــه ای داوطلب شرکت در اين پژوهش برای حل اختلاف های زنــاشويی خــود بودند، 28 زوج (56 آزمودنی)، انتخاب و پس از رديف کردن نمره های آنها همتا شدند و به طور تصادفی به دوگروه، آزمايشی و گواه، اختصاص يافتند. زوج های گروه آزمايشی در 10 جلسه 2 ساعته هفتگی شرکت کردند. ابزار پژوهش مقياس32 سوالی سازگاری دوعضوی (DAS) اسپانير (1976) بود که در مرحله قبل و بعد از درمانگری و دو ماه بعد از درمان در مرحله پيگيری به طور انفرادی در شرايط کنترل شده در هر دو گروه اجرا شد. داده ها با استفاده از آمارتوصيفی، آزمونt، تحليل واريانس تکرارسنجش و رسم نمودار تحليل شد. يافته ها نشان داد مشاوره اسلامی سازگاری زناشويی زوج های ناسازگار را به طور معناداری (P<0.0001) نسبت به قبل از درمانگری (F=116.07) و نسبت به گروه گواه (F=14.28) افزايش می دهد. مشاوره اسلامی با تاکيد بر خودشناسی و استفاده از مجموعه ای از آموزه های اسلامی روش مداخله ای موثری برای حل اختلاف های زناشويی و افزايش سازگاری در زوج های ناسازگار است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Islamic counseling, marital adjustment, incompatible couples
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مشاوره اسلامی، سازگاری زناشويی، زوج های ناسازگار
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۶۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكتر عصمت دانش
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862