[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Investigating the Relationship of Piety and Death Anxiety among Seminary and University Students in Qom City
عنوان فارسی بررسی رابطه دين داری و اضطراب مرگ در بين دانشجويان و طلاب شهر قم
عنوان مختصر فصلنامه روان شناسي و دين
کد مقاله (doi) 1389
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The present study deals with an investigation of the relationship between attachment to God and level of death anxiety among students of Qom seminary and Islamic Azad University. To conduct the study، 342 students of both centers were selected through cluster random sampling. After conducting the tests of attachment to God (Rwat and Kirkpatrick، 2002) and death anxiety (Templer، 1970)، the obtained result showed that death anxiety had a meaningful negative relationship with safe attachment to God، and that death anxiety was reduced with an increase in safe attachment to God. Conversely، there was a meaningful positive relationship between the attachment to God of avoiding and mutual type and death anxiety. Therefore، it may be claimed that safe attachment to God is effective in controlling some mental problems such as death anxiety and those diseases related to it anyway.
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه دل بستگی به خدا و ميزان اضطراب مرگ در بين طلاب حوزه علميه قم و دانشجويان دانشگاه آزاداسلامی واحد قم انجام شده است. برای انجام اين بررسی 342 نفر از دانشجويان و طلاب به روش نمونه برداری احتمالی تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پس از اجرای آزمون های دل بستگی به خدا (روات و کرک پاتريک،2002) و اضطراب مرگ (تمپلر،1970) نتيجه گرفته شد که اضطراب مرگ با دل بستگی ايمن به خدا رابطه منفی معنادار داشت و با افزايش ميزان دل بستگی ايمن به خدا، سطح اضطراب از مرگ کاهش يافت و بر عکس آن، بين دل بستگی نوع اجتنابی و دوسوگرا به خدا و اضطراب از مرگ رابطه مثبت معنادار ديده شد. بنابراين می توان ادعا کرد که دل بستگی ايمن به خدا، در کنترل برخی مشکلات روانی از جمله اضطراب مرگ و بيماری هايی که به هر نحو با آن رابطه دارند، مؤثر است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله death anxiety, attachment to God
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اضطراب مرگ ، دلبستگی به خدا
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله سيدحسين علي انسب
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862