[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Comparing religious attitude and religious faith strength among girl pupils and students of Isfahan
عنوان فارسی مقايسه ی نگرش مذهبی و شدت ايمان مذهبی در دانش آموزان و دانشجويان دختر شهر اصفهان
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1387
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله This article aims to compare religious attitude and religious faith strength among girl pupils and students of Isfahan. For doing this، 65 girl pupils and 55 girl students were chosen from Isfahan high schools and Isfahan University، respectively، using random sampling method. Needed information was collected by means of Religious Attitude Measurement Questionnaire – prepared by Khodayari et al (2001) – and Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire (1997). Research findings which were attained through ANOVA indicated that there is a significant difference between religious attitude of two groups (pupils and students) on the basis of components included in the questionnaires such as science and religion and so on (P=0.05 and p=0.0001). Additionally، there was not seen a significant difference between two groups in terms of religious faith strength.
چکیده فارسی مقاله هدف اين پژوهش مقايسه ی نگرش مذهبی و شدت ايمان مذهبی دانش آموزان و دانشجويان دختر شهر اصفهان است. بدين منظور 65 دانش آموز و 55 دانشجوی دختر، با روش نمونه گيری تصادفی، از دبيرستان ها و دانشگاه دولتی شهر اصفهان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز با استفاده از پرسش نامه ی نگرش سنج مذهبی خداياری، شکوهی يکتا و غباری بناب (1379) و پرسش نامه ی شدت ايمان مذهبی سانتا کلارا (1997) جمع آوری شدند. نتيجه های به دست آمده از تجزيه و تحليل داده ها با روش تحليل واريانس نشان دادند که در مؤلفه های جهان بينی و علم و دين از نگرش مذهبی تفاوت معنی داری بين دو گروه وجود دارد( به ترتيب، P=0/05 و P<0/0001). بر اساس اين نتايج، تفاوت معنی داری از لحاظ شدت ايمان مذهبی بين دختران دانشجو و دانش آموز وجود ندارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Religious attitude; Religious faith strength; Pupils; Students
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش مذهبی، شدت ايمان مذهبی، دانش آموز، دانشجو
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكتر محمد باقر كجباف،دكتر ابو القاسم نوري،سمانه اسعدي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862