[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی The Interaction between Mystical Conduct and Process of Consulting
عنوان فارسی تعامل بين سلوک عارفانه و فرايند مشاوره
عنوان مختصر دوفصلنامه ادبيات عرفاني
کد مقاله (doi) 1388
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Mystical themes form a considerable part of Persian literary texts. Mystical reflections such as philosophy are divided into two aspects of theoretical and practical. Practical mysticism is a spiritual journey traversed with guidance of a spiritual master on the way to achieve personality metamorphosis. Consulting is similar to practical mysticism in the interaction between a counselor and an interlocutor، in resolving uncertainties and the ambiguities، and moreover in achieving intellectual and personality perfection of the interlocutor. However، there is a main difference between these processes: in mysticism the ‘master’ and in consulting the ‘interlocutor’ has the pivotal role. In spite of some more discrepancies، there are enough similarities to be able to draw parallels between mystical conduct and consulting. This inquiry aims at showing these differences and similarities in order to find a suitable practical model for consulting based on the emotional and mental interaction between the master and the disciple in practical mysticism.
چکیده فارسی مقاله بخش قابل ملاحظه ای از متون ادب فارسی به يافته ها و آموزه های عرفانی اختصاص دارد. انديشه های عرفانی همچون فلسفه به دو بعد نظری و عملی تقسيم می گردد و عرفان عملی فرايند سير و سلوک عارفانه با رهبری مراد، برای رسيدن به يک دگرديسی شخصيتی است. همسو با آن مشاوره نيز نوعی تعامل کلامی و فکری بين مشاور و مراجع و بازنمودن ابهام در انديشه وتصميم گيری و درنهايت رسيدن او به کمال فکری و شخصيتی است. اگرچه ظاهراً «مراجع محوري»در فرايند مشاوره با «مراد محوري» در سلوک عارفانه نوعی ضديت وعدم تجانس دارد و ناهمسوييهای ديگری نيز بين اين دو جريان هست؛ ولی همانندی های درخور تاملی برای ايجاد يک تعامل مدبرانه بين سير و سلوک عارفانه و مشاوره به چشم می خورد که در اين صورت کارکرد زبان و ادبيات فارسی درعرصه مشاوره به ياری متون عرفانی روشن می گردد. اين نوشتار پژوهشی در باب بيان اين هماننديها، ناهمسوييها و جستجوی الگوی عملی مناسب مشاوره از ارتباط عاطفی و عقلانی صحيح بين مريد و مراد در عرفان عملی است .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله mystical conduct, consulting, active personality, passive personality
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلوک عارفانه، مشاوره، شخصيت فعال، شخصيت منفعل
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله بهجت السادات حجازي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862