[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Spiritual beliefs and quality of life: A qualitative research about diabetic adolescent girls' perception
عنوان فارسی اعتقادات معنوی و کيفيت زندگی: يک مطالعه کيفی از ديدگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت
عنوان مختصر فصلنامه كومش
کد مقاله (doi) 1389
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Spirituality is an important aspect of health of people with chronic health conditions such as diabetes. Awareness from adolescents’ perception about life quality and its effective factors is useful for controlling blood glucose in adolescents and causes motivation in adolescents for self care. The aim of this study was to explore spirituality effects on life quality in diabetic adolescent girls. Materials and Methods: A qualitative design using content analysis was applied in order to seek the purpose. Data were collected using in-depth semistructured interviews and focus groups with participation of 28 adolescent girls with type 1diabetes. The participants were recruited by purposeful sampling of "West Azerbaijan Diabetes Association" members as well as some patients' referral to Urmia city hospitals diabetes clinics. Results: Following data analysis، participants in this study were categorized in four general groups; people with religious attitude and satisfied from their life، people who perform religious etiquettes and satisfied from their life، people with spiritual beliefs and adaptation with diabetes، and finally people with spiritual beliefs and self care. Conclusion: Spirituality is an important factor that influences on the life quality of diabetic adolescent girls. In addition، spirituality helps adolescent girls with diabetes to cope with stressful situations and needs to be considered in management and care from these patients.
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: معنويت يک جنبه مهم از سلامتی افراد با بيماری های مزمن مانند بيماران ديابتی است. آگاهی از درک نوجوان از کيفيت زندگی و عوامل موثر بر آن، در کنترل ميزان قند خون وی مفيد بوده و امکان انگيزش نوجوان جهت خود مراقبتی را ايجاد خواهد کرد. هدف اين مطالعه تبيين اثرات اعتقادات معنوی بر کيفيت زندگی دختران نوجوان مبتلا به ديابت بود. مواد و روش ها: يک پژوهش کيفی با روش تحليل محتوای کيفی، جهت رسيدن به هدف انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عميق نيمه ساختارمند و گروه های متمرکز با شرکت 28 دختر نوجوان مبتلا به ديابت نوع يک انجام گرديد. نمونه گيری با روش مبتنی بر هدف از اعضای انجمن ديابت آذربايجان غربی و مراجعه کنندگان به درمانگاه های بيمارستان های شهر اروميه، صورت پذيرفت. يافته ها: تجزيه و تحليل مصاحبه های دست نويس شده دختران نوجوان مبتلا به ديابت در چهار گروه طبقه بندی شد: 1- نگرش مذهبی و رضايت از زندگی 2- عمل کرد مذهبی و رضايت از زندگی 3- اعتقادات معنوی و سازگاری با بيماری 4- اعتقادات معنوی و مراقبت از خود. نتيجه گيری: معنويت در دختران نوجوان مبتلا به ديابت يک عامل مهمی است که کيفيت زندگی آن ها را تحت تاثير قرار می دهد. يکی از عوامل مهم سازگاری دختران نوجوان مبتلا به ديابت در موقعيت های تنش زا معنويت بوده و ضروری است به عنوان يک جنبه از نيازهای مراقبتی بيماران مبتلا به ديابت به آن توجه شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Spirituality, Diabetes, Adolescent girls, Quality of life, qualitative research
کلیدواژه‌های فارسی مقاله معنويت، کيفيت زندگی، ديابت، دختران نوجوان، مطالعه کيفی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۴۴
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله معصومه همتي مسلك پاك، فضل اله احمدي، منيره انوشه
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862