[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی The Relationship between Spiritual and Emotional Intelligence of Students
عنوان فارسی بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هيجانی دانشجويان
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1388
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The present research aims to measure the "relationship between the spiritual and emotional intelligence of the students of Isfahan University". The research method has been descriptive-correlative and a sample of 450 individuals was selected by a multi-level random cluster sampling process. The measurement tool، which included trait emotional intelligence questionnaire by Petrides and Furnham (2003) and spiritual intelligence questionnaire، reported a reliability rating of 0/84 and 0/87، respectively. The statistical method of multi-variate regression analysis was used to analyze the obtained data. The results according to the estimation of regression analysis revealed the correlation of spiritual and emotional intelligence being visible at different aspects. The relationship between spiritual and emotional intelligence is meaningful in the sense that greater spiritual intelligence leads to greater emotional intelligence.
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر، سنجش رابطه هوش معنوی و هوش هيجانی دانشجويان دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش به صورت توصيفی ـ هم بستگی و حجم نمونه برآورد شده، برابر با 450 نفر است که به روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيری شامل دو پرسش نامه سنجش ويژگی های هوش هيجانی پيترايدز و فارنهام (2003) و پرسش نامه هوش معنوی محقق ساخته است که ضريب پايايی به دست آمده برای آنها به ترتيب 84/0 و 87/0 می باشد. برای تحليل داده های حاصله، از روش آماری تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد. يافته ها بر اساس برآورد تحليل رگرسيون نشان می دهد که هوش معنوی با هوش هيجانی رابطه دارد و اين ارتباط در ابعاد مختلف هوش معنوی و هوش هيجانی مشاهده می شود و رابطه معناداری بين آنهاست. به عبارتی، هوش معنوی بيشتر سبب هوش هيجانی زياد می شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Students, spiritual intelligence, emotional intelligence
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دانشجويان، هوش معنوی، هوش هيجانی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكتر سالار فرامرزي ، رضا همايي ، دكترمحمدسلطان حسيني
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862