[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Analysis of Amount of Spiritual Intelligence among Students at University of Isfahan and its Relation to Demographic Tra
عنوان فارسی تحليل ميزان هوش معنوی دانشجويان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ويژگی های جمعيت شناختی
عنوان مختصر دوفصلنامه مطالعات تربيتي و روانشناسي
کد مقاله (doi) 1387
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The main purpose of present research was to study the amount of Spiritual intelligence of Students at University of Isfahan and its relationship to demographic traits. Statistical population of the study was included all students in the academic year 1387-88، among which 97 students were selected randomly as study sample. Research method was descriptive analytic. Data was gathered using King's Spiritual intelligence index (SISRI -24). Collected data were analyzed using SPSS-15. In general، findings indicate that Spiritual intelligence is relatively high among students at University of Isfahan. Findings showed that there was no significant relationship between gender، Level of education، faculty، age and Spiritual intelligence، and there was only significant relation between marital status and spiritual intelligence، in another word، spiritual intelligence among married students was significantly higher than single students.
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ميزان هوش معنوی دانشجويان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با متغيرهای جمعيت شناختی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کليه دانشجويان دانشگاه اصفهان در سال 88- 87 بود که از اين ميان 97 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گيری خوشه ای انتخاب شده اند. در اين پژوهش از روش توصيفی استفاده شده و گردآوری داده ها با استفاده از مقياس سنجش هوش معنوی کينگ (SISRI-24) انجام شده است. يافته ها نشانگر هوش معنوی نسبتاً بالا در دانشجويان دانشگاه اصفهان بوده است.از بين ويژگی های جمعيت شناختی، ارتباط معنی داری بين متغيرهای جنسيت، مقطع تحصيلی، دانشکده و سن، با ميزان هوش معنوی به دست نيامد و تنها رابطه ی بين وضعيت تاهل با ميزان هوش معنوی معنی دار بود. به عبارتی، ميزان هوش معنوی دانشجويان متاهل به طور معنی داری بيش از دانشجويان مجرد بود
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله intelligence, Spirituality, students, Spiritual intelligence.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هوش، معنويت، هوش معنوی، دانشجويان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مائده سادات رقيب ، سيد جعفر احمدي، سيدعلي سيادت
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862