برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
ردیف کد عنوان فارسی XML مشاهده
۱ 11 بررسی رابطه بين عوامل تنش‌زا، ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجويان پزشکی Get XML Data View Profile ۱۳۰۰ بار
۲ 12 گستره پژوهش‌های روان‌شناختی در حوزه دين Get XML Data View Profile ۹۶۱ بار
۳ 13 ويژگی‌های شخصيتی، استرس، شيوه‌های مقابله و نگرش‌های مذهبی در افراد اقدام‌کننده به خودکشی Get XML Data View Profile ۸۳۵ بار
۴ 14 پيش‌بينی بهبودی يا بازگشت به سوءمصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجانی و رويارويی مذهبی Get XML Data View Profile ۸۳۴ بار
۵ 15 سوگيری مذهبی در افراد با صفات اسکيزوتايپی بالا Get XML Data View Profile ۸۱۲ بار
۶ 16 نقش ايمان و اعتقاد مذهبی دردرمان بيماری‌ها و معرفی سه مورد درمان با روان‌درمانی مذهبی Get XML Data View Profile ۹۰۸ بار
۷ 17 تأثير روزه رمضان بر عزت نفس دانشجويان دانکشده پرستاری و مامايی و پيراپزشکی Get XML Data View Profile ۶۸۰ بار
۸ 18 بررسی تأثير رويکردهای نوين در يادگيری حسی آيات قرآن کريم Get XML Data View Profile ۷۰۶ بار
۹ 19 بررسی دانش و نگرش دانشجويان مامايی در مورد احکام شرعی بانوان در دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تبريز Get XML Data View Profile ۷۱۵ بار
۱۰ 20 بررسی تأثير آموزش تعاليم اسلامی بر رضامندی زناشويی Get XML Data View Profile ۷۰۷ بار
۱۱ 21 ساختار عامل پايايی و روايی مقياس نگرش سنج دينی Get XML Data View Profile ۶۸۷ بار
۱۲ 28 هنگامه های آسيب زدايی چادر Get XML Data View Profile ۷۰۹ بار
۱۳ 30 تأثير کيفيت دلبستگی در معنويت، دينداری و روابط بين فردی Get XML Data View Profile ۷۵۳ بار
۱۴ 106 دورکيم ، خودکشی و مذهب Get XML Data View Profile ۷۲۹ بار
۱۵ 112 بعضی از جنبه‌های عرفان در نظام روان درمانی به عنوان يک عامل مهم بهداشتی Get XML Data View Profile ۶۴۲ بار
۱۶ 113 رابطه مذهب و بهداشت روانی از ديدگاه اسلامی Get XML Data View Profile ۹۵۴ بار
۱۷ 114 نقش مذهب در سلامت روان Get XML Data View Profile ۱۰۳۵ بار
۱۸ 139 مقايسه تاثير روان درمانی گروهی با رويکرد شناختی و رويکرد معنوی بر افسردگی دانشجويان دختر دانشگاه های تهران Get XML Data View Profile ۶۸۴ بار
۱۹ 162 بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سيستم ايمنی بدن (سلولهای T کمکی، سلولهای T مهاری/ انهدامی و سلولهای ضد سر Get XML Data View Profile ۶۹۵ بار
۲۰ 213 بررسی رابطه بين جهت گيری مذهبی و سبک های هويت و مقايسه آنها در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران Get XML Data View Profile ۷۴۳ بار
۲۱ 225 رابطه راهبردهای مقابله مذهبی با تعالی پس ضربه ای و درماندگی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۶۹۹ بار
۲۲ 259 بررسی ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه کننده به مراکز همودياليز وابسته به دانشگا Get XML Data View Profile ۶۹۵ بار
۲۳ 260 بررسی ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه کننده به مرکز همودياليز بيمارستان امام رض Get XML Data View Profile ۶۶۰ بار
۲۴ 271 گذری بر سير تحول تهيه مقياس ها در سنجش نگرش مذهبی Get XML Data View Profile ۷۰۹ بار
۲۵ 292 تحليل تطبيقی تاثير مهاجرت در سطح دينداری و اولويت های ارزشی دختران و پسران Get XML Data View Profile ۶۵۸ بار
۲۶ 312 مطالعاتی در قلمرو مشترک دين و روان شناسی Get XML Data View Profile ۷۱۲ بار
۲۷ 159 بررسی رابطه ساده و چندگانه استرسورهای دانشجويی با عملکرد تحصيلی در دانشجويان با توجه به نگرشهای مذهبی Get XML Data View Profile ۶۸۸ بار
۲۸ 181 رابطه رضايت از زندگی، سبک مساله گشايی و نگرش مذهبی با سلامت روانی Get XML Data View Profile ۷۸۰ بار
۲۹ 236 ارايه و تبيين مدل انگيزشی مبتنی بر معنويت کارکنان Get XML Data View Profile ۶۸۰ بار
۳۰ 237 ارتباط تناوب دعا کردن و سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی Get XML Data View Profile ۸۲۱ بار
۳۱ 286 بررسی هويت دينی و ملی جوانان شهر تهران با تاکيد بر تاثير خانواده Get XML Data View Profile ۶۳۸ بار
۳۲ 313 مطالعه ميزان پايبندی دينی جوانان شهر اهواز Get XML Data View Profile ۶۷۲ بار
۳۳ 81 بررسی رابطه سلامت روان ، هوش معنوی وافکار ناکارآمد در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان Get XML Data View Profile ۵۷۹ بار
۳۴ 150 بررسی ارتباط سطح تحول من، دلبستگی به خدا، و جهت گيری مذهبی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۳۹۴ بار
۳۵ 201 تقيد به خانواده، مدرسه، گروه همسالان و مذهب مرتبط با رفتار بزهکارانه دانش آموزان دبيرستانهای شيراز به عنوان يک مطالعه مو Get XML Data View Profile ۳۱۶ بار
۳۶ 118 نقش ايمان و اعتقاد مذهبی در درمان بيماری ها و معرفی سه مورد درمان با رواندرمانی مذهبی Get XML Data View Profile ۳۷۷ بار
۳۷ 87 بررسی جايگاه معنويت در الگوهای عمده سلامت روان Get XML Data View Profile ۳۶۲ بار
۳۸ 101 رابطه ابعاد جهت گيری مذهبی با پايداری هيجانی Get XML Data View Profile ۳۸۶ بار
۳۹ 31 تولدی دوباره: برداشتی روانشناختی از سوره مبارکه کهف در قرآن و کاربرد آن در مشاوره Get XML Data View Profile ۳۰۰ بار
۴۰ 104 اعتقادات مذهبی و عزت نفس : بررسی نقش مذهب در افزايش اعتماد به نفس Get XML Data View Profile ۳۰۲ بار
۴۱ 35 بررسی رابطه بين اعتقادات دينی و آسيب پذيری فرهنگی خانواده Get XML Data View Profile ۳۰۰ بار
۴۲ 48 ۱بررسی اثربخشی درمان يکپارچه توحيدی در کاهش بزهکاری زندانيان Get XML Data View Profile ۳۲۳ بار
۴۳ 66 روش شناسی ساخت يک مقياس اسلامی (معيار مرجع) ويژگی‌ها و محدوديت‌ها Get XML Data View Profile ۳۱۵ بار
۴۴ 72 دين و بهداشت روان Get XML Data View Profile ۲۸۴ بار
۴۵ 73 شکل گيری شخصيت ، تامين بهداشت روان و درمان اختلالات روان شناختی بر اساس نظريه خود تحقق دهی دينی Get XML Data View Profile ۲۸۷ بار
۴۶ 79 نقش هوش هيجانی و هوش معنوی در رهبری حضرت امام خمينی (ره) : آيا رهبری حضرت امام (ره) مبدا الهی داشته است؟ Get XML Data View Profile ۲۸۶ بار
۴۷ 88 بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هيجانی دانشجويان Get XML Data View Profile ۳۵۱ بار
۴۸ 246 سلامت معنوی دانشجويان پرستاری و ديدگاه آن ها در مورد معنويت و مراقبت معنوی از بيماران Get XML Data View Profile ۲۹۱ بار
۴۹ 325 بررسی رابطه بين اعتقادات دينی و آسيب پذيری فرهنگی خانواده Get XML Data View Profile ۲۵۶ بار
۵۰ 140 تاثير خود شناسی اسلامی در افزايش ميزان سازگاری زناشويی Get XML Data View Profile ۳۵۷ بار
۵۱ 227 رابطه گرايش های مذهبی و ابعاد شخصيت با رضايت دانشجويان کارورز توانبخشی از تجارب بالينی Get XML Data View Profile ۲۵۹ بار
۵۲ 97 SQ يا هوش معنوی Get XML Data View Profile ۳۷۰ بار
۵۳ 344 کارکردگرايی در زبان دينی و ارزيابی توفيقات آن Get XML Data View Profile ۳۱۰ بار
۵۴ 68 نقش دين و باورهای دينی در سلامت روانی فرد و جامعه Get XML Data View Profile ۸۱۲ بار
۵۵ 42 ۱بررسی رابطه سبک های تربيتی و تربيت دينی با ميزان مذهبی بودن والدين Get XML Data View Profile ۶۹۹ بار
۵۶ 124 بررسی رابطه سبک‌های تربيتی و تربيت دينی با ميزان مذهبی بودن والدين Get XML Data View Profile ۶۸۷ بار
۵۷ 172 تعيين ارتباط افسردگی و نگرش نسبت به امور مذهبی در دانشجويان دانشکده پرستاری، مامايی و بهداشت بندرعباس در سال ۱۳۷۹ Get XML Data View Profile ۶۶۳ بار
۵۸ 138 درمان شناختی – رفتاری اختلال تبدل خواهی جنسی با تأکيد بر درمان معنوی: بررسی موردی Get XML Data View Profile ۶۳۴ بار
۵۹ 243 درمان شناختی - رفتاری اختلال تبدل خواهی جنسی با تاکيد بر درمان معنوی: بررسی موردی Get XML Data View Profile ۶۵۰ بار
۶۰ 333 بررسی مولفه های معنای زندگی از منظر اسلام در کتاب های درسی دين و زندگی دوره متوسطه Get XML Data View Profile ۷۶۱ بار
۶۱ 193 ميزان تاثير تماشای فيلم های مذهبی بر IgA ترشحی کودکان سنين مدرسه Get XML Data View Profile ۶۲۱ بار
۶۲ 219 تاثير آموزش شيوه های تربيتی سيره عملی پيامبر اکرم(ص)، بر تفکر دينداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان Get XML Data View Profile ۶۳۴ بار
۶۳ 220 تاثير گروه درمانی معنوی - مذهبی بر علايم روانی بيماران اسکيزوفرنيک Get XML Data View Profile ۶۵۶ بار
۶۴ 291 تاثير آموزش شيوه های تربيتی سيره عملی پيامبر اکرم(ص)، بر تفکر دينداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان Get XML Data View Profile ۶۴۶ بار
۶۵ 32 مبانی هوش معنوی Get XML Data View Profile ۸۷۷ بار
۶۶ 125 رابطه بين ابعاد جهت گيری مذهبی با سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی Get XML Data View Profile ۷۰۵ بار
۶۷ 296 خودکشی در دين اسلام Get XML Data View Profile ۵۹۵ بار
۶۸ 10 مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن Get XML Data View Profile ۶۱۹ بار
۶۹ 33 مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن Get XML Data View Profile ۶۵۲ بار
۷۰ 204 مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن Get XML Data View Profile ۵۷۵ بار
۷۱ 206 مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن Get XML Data View Profile ۵۷۱ بار
۷۲ 263 سلامت معنوی، مفاهيم و چالش ها Get XML Data View Profile ۳۷۹ بار
۷۳ 281 بررسی رابطه کارايی خانواده و دينداری با بحران هويت Get XML Data View Profile ۳۷۲ بار
۷۴ 182 رابطه علی بين نگرشهای مذهبی، خوشبينی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز Get XML Data View Profile ۵۶۵ بار
۷۵ 330 بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دينی و سبک زندگی بر اساس نظريه و روش گافمن، مطالعه موردی کرمانشاه، سال ۱۳۸۸ Get XML Data View Profile ۳۴۵ بار
۷۶ 268 هوش معنوی: ديدگاه ها و چالش ها Get XML Data View Profile ۳۴۶ بار
۷۷ 308 فاصله نسلی با تاکيد بر وضعيت دينداری و ارزشهای اجتماعی مطالعه موردی شهر دهدشت در سال ۱۳۸۲ Get XML Data View Profile ۳۲۹ بار
۷۸ 130 بررسی رابطه سطح تهييج‌طلبی دانشجويان با فعاليت ورزشی، سرعت رانندگی و شرکت در مراسم مذهبی Get XML Data View Profile ۳۴۷ بار
۷۹ 174 حمايت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده‌ سلامت و وضعيت انجام اين رفتارها در سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر شهر يزد Get XML Data View Profile ۴۱۴ بار
۸۰ 305 ساخت آزمون باور دينی و هنجاريابی آن برای دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر Get XML Data View Profile ۳۳۳ بار
۸۱ 327 آماده سازی مقياس سنجش دين داری برای جمعيت دانشجويی Get XML Data View Profile ۳۳۲ بار
۸۲ 127 مطالعه همبستگی فعاليت‌های مذهبی با اضطراب، افسردگی و سوء مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه سبزوار Get XML Data View Profile ۴۵۵ بار
۸۳ 89 تجربه های معنوی عرفانی از ديدگاه روان شناسی Get XML Data View Profile ۳۹۰ بار
۸۴ 134 شواهد پژوهشی درباره تأثير اعتقادات مذهبی فرد در کاهش ابتلا به افسردگی Get XML Data View Profile ۳۴۵ بار
۸۵ 241 تاثير فعاليت های معنوی - تفريحی گروهی بر وضعيت مراقبت از خود بيماران اسکيزوفرنيک Get XML Data View Profile ۳۵۰ بار
۸۶ 248 طراحی و روان سنجی «مقياس سازگاری معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي» Get XML Data View Profile ۳۳۹ بار
۸۷ 82 الگوی تحليل مسير روابط بين انگيزش درونی مذهبی، نماز، بهزيستی معنوی و کيفيت زندگی با بهزيستی روان شناختی دانشجويان Get XML Data View Profile ۳۶۵ بار
۸۸ 94 معنويت ، خودشکوفايی و هوش معنوی در محيط کار Get XML Data View Profile ۳۵۳ بار
۸۹ 109 نقش مذهب در پيشگيری از اعتياد Get XML Data View Profile ۳۴۶ بار
۹۰ 338 سازواری ها و ناسازواری های تلقين در تربيت دينی Get XML Data View Profile ۳۶۰ بار
۹۱ 25 دين ورزی و سلامت رواني Get XML Data View Profile ۳۷۰ بار
۹۲ 111 رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقايسه آنها در سه گروه افراد بزهکار ، عادی و مذهبی Get XML Data View Profile ۳۳۳ بار
۹۳ 129 بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن دردانش آموزان سال آخر دبيرستانهای اسلامشهرسال تحصيلی ۷۶-۱۳ Get XML Data View Profile ۳۷۰ بار
۹۴ 258 ارتباط سلامت معنوی و کيفيت زندگی در مبتلايان به مولتيپل اسکلروزيس Get XML Data View Profile ۳۷۳ بار
۹۵ 34 بررسی تاثير ايمان بر شخصيت دانشجويان علوم پزشکی اردبيل Get XML Data View Profile ۳۲۳ بار
۹۶ 269 بررسی تاثير ايمان بر شخصيت دانشجويان علوم پزشکی اردبيل Get XML Data View Profile ۳۱۷ بار
۹۷ 49 رابطه بين نگرش مذهبی و سلامت روانی در بين دانش آموزان دبيرستان های دخترانه اصفهان Get XML Data View Profile ۴۰۰ بار
۹۸ 63 بررسی تاثير گروه درمانی مذهبی و شناختی – رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشويی زندانيان مرد شهر قم Get XML Data View Profile ۳۴۳ بار
۹۹ 166 بررسی روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت گيری مذهبی با سلامت روانی در دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه Get XML Data View Profile ۳۲۹ بار
۱۰۰ 255 نگرش پرستاران به معنويت و مراقبت معنوی Get XML Data View Profile ۴۹۳ بار
۱۰۱ 267 هوش پيش بينی کننده رهبری تحول آفرين: بررسی روابط ميان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول آفرين Get XML Data View Profile ۳۸۱ بار
۱۰۲ 284 بررسی کيفيت زندگی و رابطه آن با نگرش دينی و عملکرد تحصيلی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران Get XML Data View Profile ۳۴۳ بار
۱۰۳ 43 ۲بررسی تاثير گسترش هستی شناسی اسلامی بر فعال سازی مولفه های هوشبهر هيجانی Get XML Data View Profile ۳۲۵ بار
۱۰۴ 247 سلامت معنوی در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی Get XML Data View Profile ۴۱۸ بار
۱۰۵ 272 اصل سنخيت در عرفان و همانندسازی در روان شناسی (با گذری در انديشه های عطار و مولوی) Get XML Data View Profile ۳۲۷ بار
۱۰۶ 155 بررسی رابطه باورهای مذهبی با راهبردهای مقابله با تنيدگی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۳۲۳ بار
۱۰۷ 285 بررسی مقايسه ای اثرات روان درمانگری شناختی- رفتاری و شناخت درمانگری با رويکرد دينی بر بيماران افسرده و پاسخ لنفوسيت های Get XML Data View Profile ۳۳۷ بار
۱۰۸ 168 بررسی مقابله مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی ۷۸-۷۹ Get XML Data View Profile ۳۴۰ بار
۱۰۹ 304 ۳۰رسانه های جمعی و توليدات دينی برای کودکان: ارايه رويکردی ارتباطی – فرهنگی Get XML Data View Profile ۳۱۶ بار
۱۱۰ 341 مقايسه تجربی سنجه های دينداری: دلالت های روش شناسانه کاربرد سه سنجه در يک جمعيت Get XML Data View Profile ۴۲۱ بار
۱۱۱ 95 تحليل ميزان هوش معنوی دانشجويان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ويژگی های جمعيت شناختی Get XML Data View Profile ۵۰۶ بار
۱۱۲ 128 بررسی مقدماتی گزارش دانش‌آموزان از نگرش مذهبی خود با و بدون ذکر هويت شخصی Get XML Data View Profile ۴۵۰ بار
۱۱۳ 170 بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن در دانشجويان پزشکی در سال تحصيلی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Get XML Data View Profile ۳۰۴ بار
۱۱۴ 287 بررسی و ارزيابی عوامل موثر بر هويت دينی جوانان در شيراز Get XML Data View Profile ۲۹۴ بار
۱۱۵ 143 ابعاد رابطه ميان جهت گيری مذهبی و سلامت روانی و ارزيابی مقياس جهت گيری مذهبی Get XML Data View Profile ۳۲۶ بار
۱۱۶ 270 کشش های عاطفی و عقلانيت ايمان و باور دينی از ديدگاه ويليام جيمز Get XML Data View Profile ۲۸۷ بار
۱۱۷ 340 کشش های عاطفی و عقلانيت ايمان و باور دينی از ديدگاه ويليام جيمز Get XML Data View Profile ۲۹۶ بار
۱۱۸ 86 سلامت معنوی Get XML Data View Profile ۳۱۹ بار
۱۱۹ 194 نقش باورهای مذهبی درونی و بيرونی در سلامت روان و ميزان افسردگی سالمندان Get XML Data View Profile ۳۶۸ بار
۱۲۰ 58 سلامت عمومی دانشجويان تابعی از جهت گيری مذهبی و پای بندی مذهبی يا باورهای دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای Get XML Data View Profile ۳۸۰ بار
۱۲۱ 121 تطابق معنوی در دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی: مطالعه کيفی Get XML Data View Profile ۳۶۴ بار
۱۲۲ 157 بررسی رابطه بين گرايش های مذهبی و سالمندی موفق Get XML Data View Profile ۳۰۸ بار
۱۲۳ 326 آسيب شناسی تربيت دينی دانش آموزان از ديدگاه مديران مدارس راهنمايی شهر تهران Get XML Data View Profile ۲۹۶ بار
۱۲۴ 339 علم و دين در آرای علوم اجتماعی: از تعارض تا تعامل Get XML Data View Profile ۳۰۴ بار
۱۲۵ 211 باورهای مذهبی دانشجويان پرستاری کارشناسی و ارتباط آن با ميزان اضطراب آنان Get XML Data View Profile ۳۰۳ بار
۱۲۶ 44 ۳تاملی در سازه های مذهبی و جايگاه آنها در روان شناسی سلامت Get XML Data View Profile ۳۱۳ بار
۱۲۷ 50 رابطه بين ابعاد دينداری با شادی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان Get XML Data View Profile ۲۹۶ بار
۱۲۸ 232 وضعيت نگرش مذهبی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سال ۱۳۸۰ Get XML Data View Profile ۳۰۸ بار
۱۲۹ 310 گستره پژوهش های روان شناختی در حوزه دين Get XML Data View Profile ۳۰۸ بار
۱۳۰ 318 نقدی روش شناسانه بر مقياس های سنجش دينداری در ايران Get XML Data View Profile ۲۹۶ بار
۱۳۱ 55 اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج Get XML Data View Profile ۴۱۱ بار
۱۳۲ 105 ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسيت Get XML Data View Profile ۳۷۰ بار
۱۳۳ 146 ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسيت Get XML Data View Profile ۳۲۲ بار
۱۳۴ 92 هوش معنوی و تأثيرات آن بر سلامت جسمانی و روانی Get XML Data View Profile ۴۰۲ بار
۱۳۵ 108 نقش مذهب در پيشگيری از اعتياد Get XML Data View Profile ۳۲۵ بار
۱۳۶ 29 معنويت و سلامت روان Get XML Data View Profile ۴۴۱ بار
۱۳۷ 133 تعريف و تحمل استرس در بين جمعيتهای مذهبی Get XML Data View Profile ۳۰۳ بار
۱۳۸ 233 اثر بخشی آموزش معنويت به شيوه گروهی بر کاهش افسردگی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۴۸۵ بار
۱۳۹ 275 اثربخشی آموزه های دينی برگرفته از داستان حضرت يوسف (ع) به شيوه بحث گروهی بر تغيير نگرش روابط دختر و پسر دانشجويان دختر خ Get XML Data View Profile ۳۰۳ بار
۱۴۰ 100 استفاده از دعا به عنوان يک رويکرد معنوی در مداخلات روانشناختی با تاکيد بر دعاهای امام سجاد(ع) درصحيفه سجاديه Get XML Data View Profile ۳۰۶ بار
۱۴۱ 175 رابطه بين اعتقادهای مذهبی و منبع کنترل با سلامت روان در دانشجويان Get XML Data View Profile ۳۱۳ بار
۱۴۲ 249 مروری بر عوامل مرتبط با تطابق معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی بر پايه تئوری رفتار منطقی Get XML Data View Profile ۳۹۷ بار
۱۴۳ 71 بررسی اثرات دين داری و جهت گيری دينی بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه مازندران Get XML Data View Profile ۴۴۸ بار
۱۴۴ 186 گزارش مقدماتی از: تحقيقی پيرامون ارزش مذهبی در گروهی از بيماران روانی بر اساس تست مطالعه ارزش های آلپرت، ورنن، وليندزی Get XML Data View Profile ۳۱۴ بار
۱۴۵ 198 همبستگی بين نگرش نسبت به امور مذهبی و افسردگی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ۱۳۸۷ Get XML Data View Profile ۳۱۹ بار
۱۴۶ 137 تاثير آوای قرآن کريم بر بهداشت روان دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Get XML Data View Profile ۳۶۶ بار
۱۴۷ 293 تحليل محتوای کتاب های دينی سوم راهنمايی و دبيرستان از منظر پاسخ به نيازهای عاطفی - روانی و اجتماعی دانش آموزان Get XML Data View Profile ۲۹۶ بار
۱۴۸ 24 مقايسه نگرش دينی در دانشجويان مستعد و غيرمستعد سوء مصرف مواد Get XML Data View Profile ۳۳۶ بار
۱۴۹ 221 تفاوتهای جنس، سن و وضعيت اقتصادی - اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان Get XML Data View Profile ۳۰۳ بار
۱۵۰ 223 رابطه اعتماد بين فردی، خودکارآمدی، پايبندی مذهبی و بخشش با باور های دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای Get XML Data View Profile ۴۱۷ بار
۱۵۱ 294 تحليل و نقد الگوی «تباين معرفت تربيتی با تعاليم ديني» Get XML Data View Profile ۶۱۶ بار
۱۵۲ 314 معنای زندگی انسان و نقش خلاقيت زايی دين Get XML Data View Profile ۳۳۵ بار
۱۵۳ 316 مقايسه نگرش دينی در دانشجويان مستعد و غيرمستعد سوء مصرف مواد Get XML Data View Profile ۳۰۸ بار
۱۵۴ 69 بررسی رابطه دين داری و اضطراب مرگ در بين دانشجويان و طلاب شهر قم Get XML Data View Profile ۳۶۷ بار
۱۵۵ 156 بررسی رابطه بين تقيدات مذهبی و سازگاری زناشويی Get XML Data View Profile ۲۹۸ بار
۱۵۶ 288 بررسی وضعيت دين داری در بين دانشجويان Get XML Data View Profile ۳۶۴ بار
۱۵۷ 178 رابطه جهت گيری مذهبی با ميزان تنيدگی Get XML Data View Profile ۳۱۵ بار
۱۵۸ 222 رابطه ادراک کودکان از خشونت والدين در فرزند پروری و باورهای مذهبی کودکان Get XML Data View Profile ۲۷۹ بار
۱۵۹ 27 رابطه مقابله‌های مذهبی و سلامت روان در بيماران مبتلا به تصلب چندگانه بافت (ام اس) Get XML Data View Profile ۳۵۴ بار
۱۶۰ 51 ساخت و بررسی ويژگی های روان سنجی پرسشنامه گرايش های معنوی در دانشجويان دانشگاه اصفهان Get XML Data View Profile ۸۱۹ بار
۱۶۱ 78 تعامل بين سلوک عارفانه و فرايند مشاوره Get XML Data View Profile ۲۸۷ بار
۱۶۲ 96 ساخت و بررسی ويژگی های روان سنجی پرسشنامه گرايش های معنوی در دانشجويان دانشگاه اصفهان Get XML Data View Profile ۲۷۵ بار
۱۶۳ 176 رابطه بين جهت گيری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۳۹۲ بار
۱۶۴ 215 بررسی ميزان پايبندی مذهبی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار Get XML Data View Profile ۲۹۴ بار
۱۶۵ 251 معنويت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضايت شغلی در پرستاران شهر تهران Get XML Data View Profile ۳۴۲ بار
۱۶۶ 280 بررسی رابطه دينداری با رضايتمندی زناشويی Get XML Data View Profile ۴۰۷ بار
۱۶۷ 148 بررسی ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل ۱۳۷۹ Get XML Data View Profile ۲۹۷ بار
۱۶۸ 65 تعيين رابطه بين دينداری با سخت رويی روان‌شناختی Get XML Data View Profile ۳۹۲ بار
۱۶۹ 145 ارتباط بين فعاليت های مذهبی و مصرف سيگار در دانشجويان يکی از دانشگاههای کرمان Get XML Data View Profile ۲۸۷ بار
۱۷۰ 26 بررسی نقش تلويزيون در ايجاد و تقويت گرايشهای دينی دانشجويان (بررسی موردی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان) Get XML Data View Profile ۲۷۷ بار
۱۷۱ 59 درمان يکپارچه ی توحيدی، رويکردی دينی در درمان اختلالات روانی Get XML Data View Profile ۳۹۵ بار
۱۷۲ 90 رابطه بين بهزيستی معنوی و سلامت روانی دانشجويان Get XML Data View Profile ۲۹۱ بار
۱۷۳ 218 پيش بينی وسواس مرگ بر اساس سوگيری های مذهبی: بررسی نقش جنسيت Get XML Data View Profile ۲۷۵ بار
۱۷۴ 23 رابطه بين سطوح ارزش های مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصيلی ۸۵-۱۳۸۴ Get XML Data View Profile ۳۰۵ بار
۱۷۵ 224 رابطه بين سطوح ارزش های مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصيلی ۸۵-۱۳۸۴ Get XML Data View Profile ۲۸۴ بار
۱۷۶ 209 بررسی‌ مقدماتی‌ ميزان اعتبار و قابليت اعتماد مقياس جهت گيری‌ مذهبی‌ Get XML Data View Profile ۲۷۰ بار
۱۷۷ 253 نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران Get XML Data View Profile ۳۹۲ بار
۱۷۸ 45 مقايسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی Get XML Data View Profile ۳۱۴ بار
۱۷۹ 264 معنويت : روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دين يا يک سازه روانشناختي؟ Get XML Data View Profile ۲۶۱ بار
۱۸۰ 315 معنويت : روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دين يا يک سازه روانشناختي؟ Get XML Data View Profile ۲۵۵ بار
۱۸۱ 196 نقش دين و باورهای مذهبی بر سلامت روان Get XML Data View Profile ۲۷۴ بار
۱۸۲ 319 نقش دين و باورهای مذهبی بر سلامت روان Get XML Data View Profile ۲۹۰ بار
۱۸۳ 336 دين و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دينداری با احساس آنومی و کجروی در ميان نمونه ای از دانشجويان Get XML Data View Profile ۳۰۸ بار
۱۸۴ 74 آزمون و اعتباريابی سه مقياس نگرشهای دينی دانش آموزان دبيرستانهای دولتی اصفهان Get XML Data View Profile ۲۸۸ بار
۱۸۵ 278 بررسی تاثير رشته تحصيلی بر ميزان دين داری دانشجويان مختلف دانشگاه با تاکيد بر رشته جامعه شناسی Get XML Data View Profile ۲۷۳ بار
۱۸۶ 332 بررسی عوامل موثر بر انگيزه توفيق طلبی از ديدگاه آموزه های دينی Get XML Data View Profile ۲۸۹ بار
۱۸۷ 115 مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسائل مذهبی در شهر کاشان طی سال ۱۳۸۴ Get XML Data View Profile ۲۷۷ بار
۱۸۸ 230 مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسايل مذهبی در شهر کاشان طی سال ۱۳۸۴ Get XML Data View Profile ۲۶۲ بار
۱۸۹ 37 ديدگاه جوانان و ميانسالان در مورد حجاب برتر Get XML Data View Profile ۲۷۵ بار
۱۹۰ 321 نقش ويژگی های ساختاری و عناصر رابطه ای در شکل گيری انواع گرايشات دينی در بين دانشجويان Get XML Data View Profile ۲۶۵ بار
۱۹۱ 52 اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی Get XML Data View Profile ۳۷۹ بار
۱۹۲ 226 رابطه فشارزاهای تحصيلی، تفکرات مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصيلی بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهو Get XML Data View Profile ۲۷۲ بار
۱۹۳ 149 بررسی ارتباط روشهای مقابله ای با اعتقادات مذهبی و فعاليت های اجتماعی در زوجهای نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری يزد Get XML Data View Profile ۳۲۵ بار
۱۹۴ 160 بررسی رابطه سازگاری کلی والدين و نگرش مذهبی خانواده با رضايتمندی زناشويی فرزندان دختر در شهر تهران Get XML Data View Profile ۳۴۱ بار
۱۹۵ 60 رابطه ی بين ويژگی های شخصيتی با عمل به باورهای دينی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۳۶۹ بار
۱۹۶ 190 مقايسه خودگردانی مذهبی دانش آموزان مدارس تيزهوشان دانش آموزان مدارس عادی در شهرستان شيراز Get XML Data View Profile ۳۱۳ بار
۱۹۷ 199 بررسی ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بيرونی در شهر کاشان Get XML Data View Profile ۳۶۸ بار
۱۹۸ 274 کرامت از ديدگاه عرفان اسلامی و نظريه روان شناختی يونگ Get XML Data View Profile ۳۴۳ بار
۱۹۹ 192 مقايسه نگرش های مذهبی و کمال گرايی در مبتلايان به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار Get XML Data View Profile ۳۲۴ بار
۲۰۰ 231 مقايسه نگرش های مذهبی و کمال گرايی در مبتلايان به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار Get XML Data View Profile ۳۳۶ بار
صفحه 1 از 2    
قبلی
1
 
برگشت به صفحه جستجو

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.062 seconds with 1741 queries by yektaweb 3506