برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
ردیف کد عنوان فارسی XML مشاهده
۱۰۱ 267 هوش پيش بينی کننده رهبری تحول آفرين: بررسی روابط ميان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول آفرين Get XML Data View Profile ۶۲۸ بار
۱۰۲ 284 بررسی کيفيت زندگی و رابطه آن با نگرش دينی و عملکرد تحصيلی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران Get XML Data View Profile ۵۶۶ بار
۱۰۳ 43 ۲بررسی تاثير گسترش هستی شناسی اسلامی بر فعال سازی مولفه های هوشبهر هيجانی Get XML Data View Profile ۶۲۳ بار
۱۰۴ 247 سلامت معنوی در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی Get XML Data View Profile ۶۷۵ بار
۱۰۵ 272 اصل سنخيت در عرفان و همانندسازی در روان شناسی (با گذری در انديشه های عطار و مولوی) Get XML Data View Profile ۵۷۳ بار
۱۰۶ 155 بررسی رابطه باورهای مذهبی با راهبردهای مقابله با تنيدگی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۶۳ بار
۱۰۷ 285 بررسی مقايسه ای اثرات روان درمانگری شناختی- رفتاری و شناخت درمانگری با رويکرد دينی بر بيماران افسرده و پاسخ لنفوسيت های Get XML Data View Profile ۵۸۱ بار
۱۰۸ 168 بررسی مقابله مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی ۷۸-۷۹ Get XML Data View Profile ۵۹۰ بار
۱۰۹ 304 ۳۰رسانه های جمعی و توليدات دينی برای کودکان: ارايه رويکردی ارتباطی – فرهنگی Get XML Data View Profile ۵۵۰ بار
۱۱۰ 341 مقايسه تجربی سنجه های دينداری: دلالت های روش شناسانه کاربرد سه سنجه در يک جمعيت Get XML Data View Profile ۶۵۰ بار
۱۱۱ 95 تحليل ميزان هوش معنوی دانشجويان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ويژگی های جمعيت شناختی Get XML Data View Profile ۸۲۵ بار
۱۱۲ 128 بررسی مقدماتی گزارش دانش‌آموزان از نگرش مذهبی خود با و بدون ذکر هويت شخصی Get XML Data View Profile ۶۸۸ بار
۱۱۳ 170 بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن در دانشجويان پزشکی در سال تحصيلی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Get XML Data View Profile ۵۳۹ بار
۱۱۴ 287 بررسی و ارزيابی عوامل موثر بر هويت دينی جوانان در شيراز Get XML Data View Profile ۵۳۳ بار
۱۱۵ 143 ابعاد رابطه ميان جهت گيری مذهبی و سلامت روانی و ارزيابی مقياس جهت گيری مذهبی Get XML Data View Profile ۵۵۸ بار
۱۱۶ 270 کشش های عاطفی و عقلانيت ايمان و باور دينی از ديدگاه ويليام جيمز Get XML Data View Profile ۵۲۸ بار
۱۱۷ 340 کشش های عاطفی و عقلانيت ايمان و باور دينی از ديدگاه ويليام جيمز Get XML Data View Profile ۵۲۰ بار
۱۱۸ 86 سلامت معنوی Get XML Data View Profile ۵۴۴ بار
۱۱۹ 194 نقش باورهای مذهبی درونی و بيرونی در سلامت روان و ميزان افسردگی سالمندان Get XML Data View Profile ۶۰۰ بار
۱۲۰ 58 سلامت عمومی دانشجويان تابعی از جهت گيری مذهبی و پای بندی مذهبی يا باورهای دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای Get XML Data View Profile ۶۳۸ بار
۱۲۱ 121 تطابق معنوی در دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی: مطالعه کيفی Get XML Data View Profile ۶۲۵ بار
۱۲۲ 157 بررسی رابطه بين گرايش های مذهبی و سالمندی موفق Get XML Data View Profile ۵۵۹ بار
۱۲۳ 326 آسيب شناسی تربيت دينی دانش آموزان از ديدگاه مديران مدارس راهنمايی شهر تهران Get XML Data View Profile ۵۳۷ بار
۱۲۴ 339 علم و دين در آرای علوم اجتماعی: از تعارض تا تعامل Get XML Data View Profile ۵۳۷ بار
۱۲۵ 211 باورهای مذهبی دانشجويان پرستاری کارشناسی و ارتباط آن با ميزان اضطراب آنان Get XML Data View Profile ۵۴۱ بار
۱۲۶ 44 ۳تاملی در سازه های مذهبی و جايگاه آنها در روان شناسی سلامت Get XML Data View Profile ۵۰۷ بار
۱۲۷ 50 رابطه بين ابعاد دينداری با شادی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان Get XML Data View Profile ۵۳۴ بار
۱۲۸ 232 وضعيت نگرش مذهبی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سال ۱۳۸۰ Get XML Data View Profile ۵۳۳ بار
۱۲۹ 310 گستره پژوهش های روان شناختی در حوزه دين Get XML Data View Profile ۵۰۶ بار
۱۳۰ 318 نقدی روش شناسانه بر مقياس های سنجش دينداری در ايران Get XML Data View Profile ۵۱۹ بار
۱۳۱ 55 اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج Get XML Data View Profile ۶۹۸ بار
۱۳۲ 105 ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسيت Get XML Data View Profile ۵۸۰ بار
۱۳۳ 146 ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسيت Get XML Data View Profile ۵۶۱ بار
۱۳۴ 92 هوش معنوی و تأثيرات آن بر سلامت جسمانی و روانی Get XML Data View Profile ۶۲۹ بار
۱۳۵ 108 نقش مذهب در پيشگيری از اعتياد Get XML Data View Profile ۵۲۹ بار
۱۳۶ 29 معنويت و سلامت روان Get XML Data View Profile ۶۵۷ بار
۱۳۷ 133 تعريف و تحمل استرس در بين جمعيتهای مذهبی Get XML Data View Profile ۶۹۹ بار
۱۳۸ 233 اثر بخشی آموزش معنويت به شيوه گروهی بر کاهش افسردگی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۶۷۷ بار
۱۳۹ 275 اثربخشی آموزه های دينی برگرفته از داستان حضرت يوسف (ع) به شيوه بحث گروهی بر تغيير نگرش روابط دختر و پسر دانشجويان دختر خ Get XML Data View Profile ۴۹۵ بار
۱۴۰ 100 استفاده از دعا به عنوان يک رويکرد معنوی در مداخلات روانشناختی با تاکيد بر دعاهای امام سجاد(ع) درصحيفه سجاديه Get XML Data View Profile ۵۰۷ بار
۱۴۱ 175 رابطه بين اعتقادهای مذهبی و منبع کنترل با سلامت روان در دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۲۶ بار
۱۴۲ 249 مروری بر عوامل مرتبط با تطابق معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی بر پايه تئوری رفتار منطقی Get XML Data View Profile ۶۱۴ بار
۱۴۳ 71 بررسی اثرات دين داری و جهت گيری دينی بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه مازندران Get XML Data View Profile ۶۵۰ بار
۱۴۴ 186 گزارش مقدماتی از: تحقيقی پيرامون ارزش مذهبی در گروهی از بيماران روانی بر اساس تست مطالعه ارزش های آلپرت، ورنن، وليندزی Get XML Data View Profile ۴۹۷ بار
۱۴۵ 198 همبستگی بين نگرش نسبت به امور مذهبی و افسردگی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ۱۳۸۷ Get XML Data View Profile ۵۳۵ بار
۱۴۶ 137 تاثير آوای قرآن کريم بر بهداشت روان دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Get XML Data View Profile ۵۶۱ بار
۱۴۷ 293 تحليل محتوای کتاب های دينی سوم راهنمايی و دبيرستان از منظر پاسخ به نيازهای عاطفی - روانی و اجتماعی دانش آموزان Get XML Data View Profile ۵۱۲ بار
۱۴۸ 24 مقايسه نگرش دينی در دانشجويان مستعد و غيرمستعد سوء مصرف مواد Get XML Data View Profile ۵۳۰ بار
۱۴۹ 221 تفاوتهای جنس، سن و وضعيت اقتصادی - اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان Get XML Data View Profile ۴۹۲ بار
۱۵۰ 223 رابطه اعتماد بين فردی، خودکارآمدی، پايبندی مذهبی و بخشش با باور های دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای Get XML Data View Profile ۶۱۷ بار
۱۵۱ 294 تحليل و نقد الگوی «تباين معرفت تربيتی با تعاليم ديني» Get XML Data View Profile ۸۰۰ بار
۱۵۲ 314 معنای زندگی انسان و نقش خلاقيت زايی دين Get XML Data View Profile ۵۴۷ بار
۱۵۳ 316 مقايسه نگرش دينی در دانشجويان مستعد و غيرمستعد سوء مصرف مواد Get XML Data View Profile ۴۹۵ بار
۱۵۴ 69 بررسی رابطه دين داری و اضطراب مرگ در بين دانشجويان و طلاب شهر قم Get XML Data View Profile ۵۶۱ بار
۱۵۵ 156 بررسی رابطه بين تقيدات مذهبی و سازگاری زناشويی Get XML Data View Profile ۵۰۴ بار
۱۵۶ 288 بررسی وضعيت دين داری در بين دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۶۶ بار
۱۵۷ 178 رابطه جهت گيری مذهبی با ميزان تنيدگی Get XML Data View Profile ۵۲۲ بار
۱۵۸ 222 رابطه ادراک کودکان از خشونت والدين در فرزند پروری و باورهای مذهبی کودکان Get XML Data View Profile ۴۷۳ بار
۱۵۹ 27 رابطه مقابله‌های مذهبی و سلامت روان در بيماران مبتلا به تصلب چندگانه بافت (ام اس) Get XML Data View Profile ۵۶۲ بار
۱۶۰ 51 ساخت و بررسی ويژگی های روان سنجی پرسشنامه گرايش های معنوی در دانشجويان دانشگاه اصفهان Get XML Data View Profile ۱۰۷۳ بار
۱۶۱ 78 تعامل بين سلوک عارفانه و فرايند مشاوره Get XML Data View Profile ۴۵۹ بار
۱۶۲ 96 ساخت و بررسی ويژگی های روان سنجی پرسشنامه گرايش های معنوی در دانشجويان دانشگاه اصفهان Get XML Data View Profile ۴۷۸ بار
۱۶۳ 176 رابطه بين جهت گيری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۷۴ بار
۱۶۴ 215 بررسی ميزان پايبندی مذهبی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار Get XML Data View Profile ۴۷۸ بار
۱۶۵ 251 معنويت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضايت شغلی در پرستاران شهر تهران Get XML Data View Profile ۵۳۲ بار
۱۶۶ 280 بررسی رابطه دينداری با رضايتمندی زناشويی Get XML Data View Profile ۶۲۱ بار
۱۶۷ 148 بررسی ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل ۱۳۷۹ Get XML Data View Profile ۴۹۶ بار
۱۶۸ 65 تعيين رابطه بين دينداری با سخت رويی روان‌شناختی Get XML Data View Profile ۵۷۵ بار
۱۶۹ 145 ارتباط بين فعاليت های مذهبی و مصرف سيگار در دانشجويان يکی از دانشگاههای کرمان Get XML Data View Profile ۴۹۵ بار
۱۷۰ 26 بررسی نقش تلويزيون در ايجاد و تقويت گرايشهای دينی دانشجويان (بررسی موردی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان) Get XML Data View Profile ۴۶۰ بار
۱۷۱ 59 درمان يکپارچه ی توحيدی، رويکردی دينی در درمان اختلالات روانی Get XML Data View Profile ۶۱۹ بار
۱۷۲ 90 رابطه بين بهزيستی معنوی و سلامت روانی دانشجويان Get XML Data View Profile ۴۹۴ بار
۱۷۳ 218 پيش بينی وسواس مرگ بر اساس سوگيری های مذهبی: بررسی نقش جنسيت Get XML Data View Profile ۴۸۹ بار
۱۷۴ 23 رابطه بين سطوح ارزش های مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصيلی ۸۵-۱۳۸۴ Get XML Data View Profile ۴۹۶ بار
۱۷۵ 224 رابطه بين سطوح ارزش های مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصيلی ۸۵-۱۳۸۴ Get XML Data View Profile ۴۸۷ بار
۱۷۶ 209 بررسی‌ مقدماتی‌ ميزان اعتبار و قابليت اعتماد مقياس جهت گيری‌ مذهبی‌ Get XML Data View Profile ۴۷۲ بار
۱۷۷ 253 نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران Get XML Data View Profile ۶۱۳ بار
۱۷۸ 45 مقايسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی Get XML Data View Profile ۵۱۵ بار
۱۷۹ 264 معنويت : روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دين يا يک سازه روانشناختي؟ Get XML Data View Profile ۴۵۶ بار
۱۸۰ 315 معنويت : روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دين يا يک سازه روانشناختي؟ Get XML Data View Profile ۴۴۹ بار
۱۸۱ 196 نقش دين و باورهای مذهبی بر سلامت روان Get XML Data View Profile ۴۷۷ بار
۱۸۲ 319 نقش دين و باورهای مذهبی بر سلامت روان Get XML Data View Profile ۴۹۲ بار
۱۸۳ 336 دين و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دينداری با احساس آنومی و کجروی در ميان نمونه ای از دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۱۹ بار
۱۸۴ 74 آزمون و اعتباريابی سه مقياس نگرشهای دينی دانش آموزان دبيرستانهای دولتی اصفهان Get XML Data View Profile ۴۷۸ بار
۱۸۵ 278 بررسی تاثير رشته تحصيلی بر ميزان دين داری دانشجويان مختلف دانشگاه با تاکيد بر رشته جامعه شناسی Get XML Data View Profile ۴۵۸ بار
۱۸۶ 332 بررسی عوامل موثر بر انگيزه توفيق طلبی از ديدگاه آموزه های دينی Get XML Data View Profile ۴۹۱ بار
۱۸۷ 115 مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسائل مذهبی در شهر کاشان طی سال ۱۳۸۴ Get XML Data View Profile ۵۶۰ بار
۱۸۸ 230 مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسايل مذهبی در شهر کاشان طی سال ۱۳۸۴ Get XML Data View Profile ۴۴۱ بار
۱۸۹ 37 ديدگاه جوانان و ميانسالان در مورد حجاب برتر Get XML Data View Profile ۴۶۱ بار
۱۹۰ 321 نقش ويژگی های ساختاری و عناصر رابطه ای در شکل گيری انواع گرايشات دينی در بين دانشجويان Get XML Data View Profile ۴۵۱ بار
۱۹۱ 52 اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی Get XML Data View Profile ۵۷۲ بار
۱۹۲ 226 رابطه فشارزاهای تحصيلی، تفکرات مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصيلی بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهو Get XML Data View Profile ۴۶۴ بار
۱۹۳ 149 بررسی ارتباط روشهای مقابله ای با اعتقادات مذهبی و فعاليت های اجتماعی در زوجهای نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری يزد Get XML Data View Profile ۵۲۴ بار
۱۹۴ 160 بررسی رابطه سازگاری کلی والدين و نگرش مذهبی خانواده با رضايتمندی زناشويی فرزندان دختر در شهر تهران Get XML Data View Profile ۵۳۳ بار
۱۹۵ 60 رابطه ی بين ويژگی های شخصيتی با عمل به باورهای دينی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۷۸ بار
۱۹۶ 190 مقايسه خودگردانی مذهبی دانش آموزان مدارس تيزهوشان دانش آموزان مدارس عادی در شهرستان شيراز Get XML Data View Profile ۴۹۵ بار
۱۹۷ 199 بررسی ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بيرونی در شهر کاشان Get XML Data View Profile ۵۷۱ بار
۱۹۸ 274 کرامت از ديدگاه عرفان اسلامی و نظريه روان شناختی يونگ Get XML Data View Profile ۵۲۱ بار
۱۹۹ 192 مقايسه نگرش های مذهبی و کمال گرايی در مبتلايان به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار Get XML Data View Profile ۵۲۹ بار
۲۰۰ 231 مقايسه نگرش های مذهبی و کمال گرايی در مبتلايان به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار Get XML Data View Profile ۵۴۷ بار
۲۰۱ 46 نظريه نيازهای معنوی از ديدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب انگيزه های مازلو Get XML Data View Profile ۶۶۴ بار
۲۰۲ 98 نظريه نيازهای معنوی از ديدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب انگيزه های مازلو Get XML Data View Profile ۶۴۱ بار
۲۰۳ 208 بررسی نگرش مذهبی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی ۸۶-۱۳۸۵ (گزارش کوتاه) Get XML Data View Profile ۵۰۰ بار
۲۰۴ 279 بررسی رابطه دين داری و بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستانی شهرستان يزد Get XML Data View Profile ۵۴۰ بار
۲۰۵ 311 مروجان رفتارهای دينی: مطالعه موردی جمع های با رويکرد روان شناسی و عرفان Get XML Data View Profile ۴۹۰ بار
۲۰۶ 343 هويت مدرن دينی و طرح ناتمام روشنفکری تاملی در نظريات هويت ‌شناختی دکتر عبدالکريم سروش Get XML Data View Profile ۴۸۳ بار
۲۰۷ 329 بررسی چگونگی نگرش دانش آموزان دبيرستانی و پيش دانشگاهی ايران به جهانی شدن و تاثير آن بر ارزشها و هويت دينی و ملی آنان Get XML Data View Profile ۵۰۶ بار
۲۰۸ 62 اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان Get XML Data View Profile ۵۸۷ بار
۲۰۹ 151 بررسی تاثير گروه درمانی شناختی مذهبی در کاهش افسردگی و اضطراب بيماران بستری مبتلا به اختلالات خلقی- مرکز پزشکی نور شهر ا Get XML Data View Profile ۵۰۷ بار
۲۱۰ 250 معنويت سازمانی و تاثير آن در خلاقيت کارکنان (رويکردی تطبيقی) Get XML Data View Profile ۴۹۷ بار
۲۱۱ 300 رابطه بين هويت دينی و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی Get XML Data View Profile ۴۸۲ بار
۲۱۲ 322 نگرش دينی و سلامت عمومی و شکيبايی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز Get XML Data View Profile ۴۹۴ بار
۲۱۳ 53 نيايش و نماز براساس رويکرد رفتاری نگر Get XML Data View Profile ۱۹۹۹ بار
۲۱۴ 167 بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوشبينی و سبکهای دلبستگی با رضايت زناشويی در دانشجويان مرد متاهل دانشگاه شهيد چمر Get XML Data View Profile ۵۶۷ بار
۲۱۵ 282 بررسی رابطه ميزان افسردگی سالمندان مقيم خانه سالمندان با نگرش و عملکرد دينی آنها Get XML Data View Profile ۵۰۱ بار
۲۱۶ 331 بررسی سطح دينداری و گرايش های دينی دانشجويان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی اميرکبير) Get XML Data View Profile ۴۹۱ بار
۲۱۷ 56 مقايسه ی نگرش مذهبی و شدت ايمان مذهبی در دانش آموزان و دانشجويان دختر شهر اصفهان Get XML Data View Profile ۶۳۴ بار
۲۱۸ 77 مقايسه ی نگرش مذهبی و شدت ايمان مذهبی در دانش آموزان و دانشجويان دختر شهر اصفهان Get XML Data View Profile ۵۴۱ بار
۲۱۹ 203 مذهب در نگرش نظريه پردازان و در گستره پژوهش (تحليلی روانشناختی از مذهب) Get XML Data View Profile ۵۴۳ بار
۲۲۰ 210 باورهای مذهبی اساسی، بحران هويت و سلامت عمومی جوانان Get XML Data View Profile ۵۷۳ بار
۲۲۱ 165 بررسی رابطه ويژگی های شخصيتی (هيجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روانشناختی)، نگرش مذهبی و رضايت زناشويی با آمادگی اعتياد ب Get XML Data View Profile ۵۷۳ بار
۲۲۲ 256 هوش معنوی Get XML Data View Profile ۵۲۰ بار
۲۲۳ 99 رهبری معنوی (الگوی جديد رهبری در هزاره سوم) Get XML Data View Profile ۸۴۱ بار
۲۲۴ 244 روان درمانی معنوی Get XML Data View Profile ۹۴۸ بار
۲۲۵ 261 بررسی تاثير آموزش عرفان و معنويت بر سلامت روان دانش آموزان Get XML Data View Profile ۸۵۹ بار
۲۲۶ 117 مذهب و روان آدمی Get XML Data View Profile ۹۲۷ بار
۲۲۷ 299 رابطه بين کارايی خانواده و دينداری و سلامت روان و مقايسه آن بين دانشجويان دختر و پسر Get XML Data View Profile ۸۳۰ بار
۲۲۸ 306 ساختار عاملی، پايايی و روايی مقياس نگرش سنج دينی Get XML Data View Profile ۸۴۰ بار
۲۲۹ 252 مقايسه تاثير روان درمانی گروهی با رويکرد شناختی و رويکرد معنوی بر افسردگی دانشجويان دختر دانشگاه های تهران Get XML Data View Profile ۸۵۷ بار
۲۳۰ 57 رابطه ی مؤلفه های شناختی، عاطفی و رفتاری در نگرش های مذهبی دانشجويان Get XML Data View Profile ۹۴۲ بار
۲۳۱ 334 جايگاه اعتکاف در آموزه های دينی و تاثير آن بر افزايش شادکامی (مطالعه موردی دانشجويان دختر دانشگاه های يزد) Get XML Data View Profile ۹۱۸ بار
۲۳۲ 91 تاثير مداخلات معنوی به شيوه گروهی بر سلامت روان و خودشکوفايی Get XML Data View Profile ۸۷۹ بار
۲۳۳ 298 دينداری، خودکنترلی و گرايش به مصرف مواد در دانشجويان Get XML Data View Profile ۸۳۶ بار
۲۳۴ 164 بررسی رابطه وضعيت مذهبی با هوش هيجانی در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصيلی ۸۴-۸۳ Get XML Data View Profile ۷۷۸ بار
۲۳۵ 54 بررسی تاثير آموزش اسلام محور به والدين بر عزت نفس نوجوانان Get XML Data View Profile ۸۸۹ بار
۲۳۶ 103 نقش مذهب در کاهش پرخاشگری Get XML Data View Profile ۸۵۶ بار
۲۳۷ 61 تحليلی بر تصويرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار Get XML Data View Profile ۸۳۳ بار
۲۳۸ 85 مديريت با رويکرد معنوی (شاخص های ارزيابی تحقيق معنويت در سازمان) Get XML Data View Profile ۸۲۶ بار
۲۳۹ 136 ساخت و هنجاريابی مقياس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (SBD) Get XML Data View Profile ۹۱۰ بار
۲۴۰ 75 رويکرد تربيت دينی با توجه به دو مولفه عقل محوری و ايمان محوری Get XML Data View Profile ۷۹۶ بار
۲۴۱ 240 بررسی کيفيت ارايه مراقبت های توانبخشی معنوی در سالمندان بستری در بخش های روانی بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران Get XML Data View Profile ۸۶۵ بار
۲۴۲ 337 رويکرد تربيت دينی با توجه به دو مولفه عقل محوری و ايمان محوری Get XML Data View Profile ۸۴۶ بار
۲۴۳ 180 رابطه جهت گيری مذهبی و سلامت روانی مادران کودکان استثنايی Get XML Data View Profile ۸۵۳ بار
۲۴۴ 64 تأملی بر سازوکار ايمان و اميد در زندگی و تأثير آن بر سلامت روان انسان Get XML Data View Profile ۸۲۵ بار
۲۴۵ 76 املی بر ساز و کار ايمان و اميد در زندگی و تاثير آن بر سلامت روان انسان Get XML Data View Profile ۸۲۶ بار
۲۴۶ 41 نگرش های حوزويان و دانشگاهيان نسبت به يکديگر Get XML Data View Profile ۸۱۱ بار
۲۴۷ 257 هوش معنوی Get XML Data View Profile ۸۸۷ بار
۲۴۸ 289 بررسی وضعيت رفتارهای دينی در بين دانشجويان Get XML Data View Profile ۸۰۸ بار
۲۴۹ 324 هويت دينی و جوانان؛ (نمونه آماری، جوانان شهر شيراز) Get XML Data View Profile ۷۶۳ بار
۲۵۰ 80 بررسی ميزان تاثير معنويت بر توانمندسازی مديران Get XML Data View Profile ۸۲۴ بار
۲۵۱ 239 بررسی خصوصيات روانسنجی مقياس بهزيستی معنوی در ميان دانشجويان Get XML Data View Profile ۷۳۵ بار
۲۵۲ 110 ايمان و معنويت در مشاوره و رواندرمانی Get XML Data View Profile ۷۸۲ بار
۲۵۳ 297 دانشگاه، مدرنيته و دين داری Get XML Data View Profile ۸۱۶ بار
۲۵۴ 342 هويت دينی يا هويت های دينی Get XML Data View Profile ۸۲۲ بار
۲۵۵ 169 بررسی مقايسه‌ای کيفيت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد ، غير معتاد شهر کرمان Get XML Data View Profile ۷۸۱ بار
۲۵۶ 187 مقايسه آزارديدگی، سلامت روانی، و جهت گيری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران Get XML Data View Profile ۷۹۹ بار
۲۵۷ 229 سبک های دلبستگی و نگرش های مذهبی به عنوان پيش بين های موفقيت و شکست رابطه زناشويی Get XML Data View Profile ۸۴۵ بار
۲۵۸ 283 بررسی رفتار دينی و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان دبيرستان های کرمان Get XML Data View Profile ۷۵۹ بار
۲۵۹ 83 اعتقادات معنوی و کيفيت زندگی: يک مطالعه کيفی از ديدگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت Get XML Data View Profile ۷۸۹ بار
۲۶۰ 154 بررسی رابطه اعتقاد به آموزه های مذهبی اسلام و هوش هيجانی دانشجويان Get XML Data View Profile ۸۲۶ بار
۲۶۱ 323 نگرش مردم شهر اصفهان در مورد آسيب ‌های نظام اجتماعی ايران با تاکيد بر تحليل آسيب دين گريزی در جامعه Get XML Data View Profile ۷۵۵ بار
۲۶۲ 38 بررسی رابطه نماز با جهت گيری مذهبی و سلامت روان Get XML Data View Profile ۷۹۴ بار
۲۶۳ 47 ۶روش های سنجش شخصيت از منظر دين و روان شناسی Get XML Data View Profile ۷۹۷ بار
۲۶۴ 123 ارتباط ابعاد مختلف دعا با سلامت معنوی بيماران تحت درمان با همودياليز Get XML Data View Profile ۹۹۶ بار
۲۶۵ 163 بررسی رابطه نماز با جهت گيری مذهبی و سلامت روان Get XML Data View Profile ۷۹۵ بار
۲۶۶ 290 تاثير آموزش دروس معارف اسلامی بر نگرش دينی دانشجويان Get XML Data View Profile ۷۴۹ بار
۲۶۷ 36 حجاب برتر: مقايسه ديدگاه کارکنان و مراجعه کنندگان زن به مراکز درمانی Get XML Data View Profile ۸۴۷ بار
۲۶۸ 214 بررسی مقايسه ای نيازهای جسمانی، عاطفی، اجتماعی و مذهبی نوجوانان مناطق محروم بر اساس جنسيت Get XML Data View Profile ۸۲۲ بار
۲۶۹ 335 درآمدی بر الگوی تخصيص زمان با نگرش دينی Get XML Data View Profile ۷۵۴ بار
۲۷۰ 70 روان شناسی دين Get XML Data View Profile ۸۶۶ بار
۲۷۱ 185 کند و کاوی در ارزشها و اعتقادات مذهبی نوجوانان Get XML Data View Profile ۷۸۹ بار
۲۷۲ 67 افزايش سازگاری زناشويی زوج های ناسازگار با مشاوره از چشم اندازی اسلامی Get XML Data View Profile ۵۶۰ بار
۲۷۳ 273 جوامعی در نوستالژی اجتماع: نگاهی به پديده معنويتهای جديد در ايران (از خلال مطالعه موردی دو نمونه از جمعهای عرفانی - روان Get XML Data View Profile ۴۷۴ بار
۲۷۴ 212 بررسی تاثير ميزان باورهای مذهبی بر پرخاشگری دانش آموزان شهدا، جانباز و عادی دبيرستان های دخترانه شاهد شهر تهران ۸۹-۱۳۸۸ Get XML Data View Profile ۴۹۷ بار
۲۷۵ 207 ميزان مذهبی بودن والدين، منابع متفاوت شناخت دينی و تصور از خدا Get XML Data View Profile ۴۸۰ بار
۲۷۶ 317 ميزان مذهبی بودن والدين، منابع متفاوت شناخت دينی و تصور از خدا Get XML Data View Profile ۴۷۳ بار
۲۷۷ 216 بررسی نقش ساخت شخصيت در جهت گيری مذهبی دانشجويان Get XML Data View Profile ۴۷۸ بار
۲۷۸ 93 بهزيستی از ديدگاه دين و روانشناسی Get XML Data View Profile ۵۲۵ بار
۲۷۹ 302 رابطه عمل به باورهای دينی با شادکامی و رضايت زناشويی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه Get XML Data View Profile ۵۰۲ بار
۲۸۰ 189 مقايسه خصوصيات مذهبی و خانوادگی معتادان در حال ترک در مرکز بازپروری مهيار اصفهان با گروه شاهد Get XML Data View Profile ۴۶۹ بار
۲۸۱ 205 گذری بر سير تحول تهيه مقياس ها در سنجش نگرش مذهبی Get XML Data View Profile ۴۷۵ بار
۲۸۲ 153 بررسی رابطه استرس، نگرش مذهبی و آگاهی با پذيرش کودکان پسر کم توان ذهنی، در مادران Get XML Data View Profile ۵۰۱ بار
۲۸۳ 266 نقش سلامت معنوی بر بهداشت روانی انسان Get XML Data View Profile ۶۶۰ بار
۲۸۴ 277 بررسی تاثير دينداری بر رفتارهای جمع گرايانه از منظر انتخاب عقلانی Get XML Data View Profile ۴۸۶ بار
۲۸۵ 22 بررسی رابطه ی جهت گيری مذهبی بااضطراب و افسردگی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۴۸۶ بار
۲۸۶ 158 بررسی رابطه جهت گيری مذهبی با اضطراب و افسردگی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۰۷ بار
۲۸۷ 107 نگاهی به استراتژی مذهبی - معنوی Get XML Data View Profile ۴۹۱ بار
۲۸۸ 200 بررسی سير تحولات نظريه پياژه در موضوع پيوند علم و مذهب Get XML Data View Profile ۵۱۶ بار
۲۸۹ 131 رابطه حضور در اجتماعات مذهبی با بيماريهای حاد قلبی Get XML Data View Profile ۵۴۱ بار
۲۹۰ 161 بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با سبکهای مقابله مذهبی Get XML Data View Profile ۵۶۴ بار
۲۹۱ 144 احساس ذهنی بهزيستی و فعاليت های مذهبی در گروهی از مسلمانان Get XML Data View Profile ۴۴۳ بار
۲۹۲ 276 انديشه پردازی خودکشی و عمل به مناسک دينی در بيماران مبتلا به افسردگی Get XML Data View Profile ۵۰۲ بار
۲۹۳ 328 انديشه پردازی خودکشی و عمل به مناسک دينی در بيماران مبتلا به افسردگی Get XML Data View Profile ۴۴۰ بار
۲۹۴ 191 مقايسه سبک دلبستگی دانشجويان دارای جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی Get XML Data View Profile ۴۶۵ بار
۲۹۵ 320 نقش دينداری در ممانعت از بزهکاری جوانان شهر تهران Get XML Data View Profile ۵۰۵ بار
۲۹۶ 265 مقايسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غير معتاد Get XML Data View Profile ۴۵۰ بار
۲۹۷ 141 ويژگی های شخصيتی، استرس، شيوه های مقابله و نگرش های مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی Get XML Data View Profile ۴۹۶ بار
۲۹۸ 197 نقش مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی در تبيين سلامت روان Get XML Data View Profile ۵۰۷ بار
۲۹۹ 254 نقش مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی در تبيين سلامت روان Get XML Data View Profile ۵۲۱ بار
۳۰۰ 245 ساخت مقياس تجربه معنوی دانشجويان Get XML Data View Profile ۴۹۱ بار
۳۰۱ 142 آماده سازی مقياس نگرش مذهبی دانشجويان Get XML Data View Profile ۴۷۷ بار
۳۰۲ 120 رابطه بهزيستی معنوی با سلامت روان در دانشجويان Get XML Data View Profile ۴۹۶ بار
۳۰۳ 262 سلامت معنوی، چيستی و ابزارهای اندازه گيری آن Get XML Data View Profile ۴۷۷ بار
۳۰۴ 152 بررسی تغييرات جريان خون ناحيه ای مغز، هنگام دستيابی به تجربه مذهبی با استفاده از روش مقطع نگاری با فوتون گاما (SPECT Get XML Data View Profile ۴۴۱ بار
۳۰۵ 116 مقايسه ی تاثيردرمان شناختی رفتاری با رويکرد اسلامی و درمان شناختی رفتاری کلاسيک بر سلامت روانی همسران شهدا و جانبازان شه Get XML Data View Profile ۴۷۳ بار
۳۰۶ 122 مقايسه ی تاثيردرمان شناختی رفتاری با رويکرد اسلامی و درمان شناختی رفتاری کلاسيک بر سلامت روانی همسران شهدا و جانبازان شه Get XML Data View Profile ۱۰۱۶ بار
۳۰۷ 184 سوگيری مذهبی در افراد با صفات اسکيزوتايپی بالا Get XML Data View Profile ۴۴۰ بار
۳۰۸ 195 نقش پايبندی ‌های مذهبی، باورهای ناکار آمد مذهبی، احساس گناه و باورهای ناکار آمد شناختی در شدت علايم وسواسی - اجباری Get XML Data View Profile ۴۷۴ بار
۳۰۹ 228 سالمندی موفق در پرتو مذهب و باورهای دينی Get XML Data View Profile ۴۶۲ بار
۳۱۰ 307 سالمندی موفق در پرتو مذهب و باورهای دينی Get XML Data View Profile ۴۹۲ بار
۳۱۱ 234 اثر دعا بر سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان Get XML Data View Profile ۵۰۵ بار
۳۱۲ 135 تاثير خانواده درمانگری شناختی ـ‌رفتاری بر تغيير جنسيت طلبی با تاکيد بر روان درمانگری معنوی (نتايج يک تک بررسی) Get XML Data View Profile ۵۲۲ بار
۳۱۳ 171 پيش بينی بهبودی يا بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجانی و رويارويی مذهبی Get XML Data View Profile ۴۸۰ بار
۳۱۴ 217 پيش بينی بهبودی يا بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجانی و رويارويی مذهبی Get XML Data View Profile ۴۵۲ بار
۳۱۵ 179 رابطه جهت گيری مذهبی و سازگاری روانشناختی در دانشجويان Get XML Data View Profile ۵۰۲ بار
۳۱۶ 119 کاربرد شاخص آلفای رتبه‌ای در ارزيابی پايايی پرسش‌نامه تطابق معنوی Get XML Data View Profile ۵۹۵ بار
۳۱۷ 39 عوامل مرتبط با ميزان شرکت کارکنان در نماز جمعه Get XML Data View Profile ۴۸۴ بار
۳۱۸ 126 ارتباط جهت گيری مذهبی با حرمت خود و شاد زيستی Get XML Data View Profile ۶۵۱ بار
۳۱۹ 102 رابطه مذهب با اضطراب مرگ و هيجان خواهی Get XML Data View Profile ۴۹۸ بار
۳۲۰ 303 رابطه نگرش دينی و همسازی اجتماعی دانشجويان Get XML Data View Profile ۴۴۸ بار
۳۲۱ 177 رابطه بين جهت گيری مذهبی، اضطراب و حرمت خود Get XML Data View Profile ۴۷۵ بار
۳۲۲ 132 بررسی اثربخشی رواندرمانگری با و بدون جهت‌گيری مذهبی اسلامی بر «اضطراب و تنيدگي» Get XML Data View Profile ۴۷۸ بار
۳۲۳ 173 جهت گيری مذهبی و سلامت روان Get XML Data View Profile ۴۷۸ بار
۳۲۴ 295 تصور از خدا در روشهای تربيت دينی متفاوت Get XML Data View Profile ۴۹۴ بار
۳۲۵ 235 اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر پايه تفکر نظاره ای (ذهن آگاهی) و فعال سازی طرح واره های معنوی در پيش گيری از عود مصرف مواد Get XML Data View Profile ۶۰۴ بار
۳۲۶ 188 مقايسه ارتباط نگرش مذهبی و رابطه پدر فرزندی با سازگاری اجتماعی در فرزندان جانباز و عادی شهر تهران Get XML Data View Profile ۵۰۵ بار
۳۲۷ 301 رابطه سبک های هويت و دينداری در دانشجويان Get XML Data View Profile ۴۸۱ بار
۳۲۸ 242 تاثير گروه درمانی شناختی معنوی بر ميزان افسردگی Get XML Data View Profile ۴۷۴ بار
۳۲۹ 309 کيفيت ارتباط والد - فرزند پيش شرط تربيت دينی فرزندان Get XML Data View Profile ۴۳۳ بار
۳۳۰ 40 ارتباط تداوم دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت همودياليز Get XML Data View Profile ۴۶۹ بار
۳۳۱ 183 رابطه نگرش مذهبی با رضايت مندی زناشويی در دانشجويان متاهل Get XML Data View Profile ۴۹۱ بار
۳۳۲ 238 بررسی تاثير شفای معنوی (روحی) بر روند التهاب مفصل در Rat Get XML Data View Profile ۳۸۹ بار
۳۳۳ 147 بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری، مذهبی فرهنگی در بهبود مبتلايان به اختلال وسواسی ـ جبری Get XML Data View Profile ۴۹۴ بار
برگشت به صفحه جستجو

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.24 seconds with 485 queries by YEKTAWEB 4256