برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله عابدي حيدرعلي,عسگري مجيد,كاظمي زهرا,صفاري فرد فرانك,نصيري محمود
عنوان فارسی مجله طب و تزکيه
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1384
ماه یا فصل انتشار تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۶
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مراقبت های مذهبی، پرستاران، بيماران بستری
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مذهب اطمينان و قدرت را در افراد قوت بخشيده و خصوصيات اخلاقی و معنوی را استحکام می بخشد و هميشه پناهگاهی است برای غلبه بر تنيدگی های ناشی از زمان، مذهب بسياری از نيازهای انسان را برآورده و خلاهای وجودی او را پر می کند و پايگاه بسيار محکمی در مقابل مشکلات و مصايب و محروميت های زندگی ايجاد می کند. اعتقادات مذهبی در زمان بيماری نسبت به هر زمان ديگر از زندگی شخص اهميت بيشتری پيدا می کند و به بعضی از افراد کمک می کند که بيماری را بپذيرد و بعضی ديگر معنای بيماری را دريابند. بنابراين حفظ اصول مذهبی و ايجاد امکانات لازم جهت انجام اعمال مذهبی و برطرف ساختن نيازهای مذهبی بيماران در مواقعی که بيمار در بيمارستان بستری می باشد و خود به تنهايی قادر به انجام حياتی ترين اعمال خود هم نمی باشد امری لازم و ضروری می باشد. موضوع مورد مطالعه يک موضوع کيفی است، که روش پديده شناسی بعنوان روش مطالعه انتخاب شد. هدف از اين روش توصيف تجاربی است که افراد يا فرد در مورد پديده داشته اند. جامعه پژوهش مشتمل بر دو گروه پرستاران شاغل و بيماران بستری در بخش های مختلف بيمارستانی وابسته به دانشگاه با توجه به مشخصات واحدهای مورد پژوهش می باشد و بدين ترتيب تعداد 24 بيمار و 24 پرستار با استفاده از متدهای تعيين نمونه در پژوهش های کيفی انتخاب شدند. محيط پژوهش شامل سه بيمارستان از بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بود که به طور تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز توسط يک مصاحبه منظم جهت جمع آوری اطلاعات دموگرافيک بيماران و پرستاران و يک مصاحبه نيم منظم جهت توصيف تجربيات واحدهای مورد پژوهش در رابطه با موضوع پژوهش بدست آمد. جهت تجربه و تحليل با استفاده از روشهای تجربه و تحليل پژوهش های کيفی استفاده شد و يافته های روش بر اساس اهداف پژوهش مورد بررسی و تفسير قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد که موانع فردی تاثير بسزايی در ارايه مراقبت های مذهبی کارکنان پرستاری، بيماران و کارکنان حرفه های ديگر می باشد. و موانع مربوط به محيط در سه بعد امکانات، فضای فيزيکی و زمان نيز دارای اهميت است که در متن مقاله توضيح بيشتری داده خواهد شد. ارايه مراقبت مذهبی به بيماران بستری تنها به عهده کارکنان پرستاری نمی باشد بلکه نياز به همکاری گروهی کارکنان بيمارستان جهت ارايه اين مراقبت ها می باشد، لذا اين در اين مقاله پيشنهاداتی به پرسنل پرستاری و افرادی که در رابطه با مراقبت و درمان بيماران بستری انجام وظيفه می نمايد، ارايه می شود.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3862