برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسائل مذهبی در شهر کاشان طی سال ۱۳۸۴
عنوان انگلیسی The Kashan senile's attitude towards health and religious issues at year 2004-5
نویسندگان مقاله سيد مهدي ساداتي نژاد، سيد غلامعباس موسوي، سيد وحيد رسولي نژاد
عنوان فارسی مجله فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۷۶
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، سلامت، مذهب
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aged, Health, Religion
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: نقش معنويت در زندگی انسان ها موضوعی غير قابل انکار است. اين تحقيق، نظرات زنان و مردان سالمند کاشانی در خصوص وضعيت سلامت و مسائل مذهبی بر اساس متغيرهای مختلف را مورد مطالعه قرار داده است. مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفی (مقطعی) روی 1006 نفر از افراد بالای 60 سال که به صورت تصادفی خوشه ای از مناطق مختلف شهر کاشان انتخاب شده بودند، با استفاده از روش مصاحبه حضوری انجام شد. ابزار مصاحبه شامل متغيرهای مختلف پيرامون رفتارهای مذهبی سالمندان مانند توکل و ياد خداوند و سلامت جسمی و روحی سالمندان بوده است که به صورت خود گزارشی تاثير مسائل مذهبی در زندگی فرد را نشان داده و با آزمون مجذور کای مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج: براساس نتايج اين تحقيق 9/28 درصد مردان و 8/13 درصد زنان وضعيت سلامت خود را خوب و 3/21 درصد مردان و 3/33 درصد زنان سلامت خود را ضعيف گزارش کرده اند (0001/0>P). اين مطالعه نشان داد متاهل بودن (004/0>P) و داشتن شرايط اقتصادی خوب (0001/0>P) در سلامت جسمی و روانی سالمندان موثر است. همچنين، ديدگاه مردان و زنان سالمند درباره ياد خداوند، ياد مرگ، حضور در مسجد، توکل به خدا در امور، تاثير باورهای مذهبی در سلامتی روح روحی و جسم متفاوت است. نتيجه گيری: در مجموع می توان گفت سالمندان متاهل و کسانی که از لحاظ اقتصادی شرايط بهتری دارند از احساس سلامتی بيشتری برخوردارند. همچنين، زنان بيشتر از مردان و افراد متاهل بيشتر از مجردين از طريق نماز به ياد خدا هستند.
چکیده انگلیسی مقاله Background: Nowadays the effect of religion and spirituality on human's life is not deniable; this comparative study compares the attitude of a group of senile people at Kashan city towards the health and religious variables during 2004-5. Materials and Methods: The subjects of this comparative study were randomly selected among the over-60 aged people (No=1006). All questionnaires were filled out by expert interviewers. The questionnaire included questions on body's health status, religious variables (i.e., praying, going in to mosque, the role of God in routines, and trusting on God). Results: The results showed that 28.9% of men and 13.8% of women were in desirable health status, however, 21.3% of men and 33.3% of women were in weak status. The results showed that 77.6% of men and 83.8% of women prayed God in their live. The economical status was also influential in the health condition of the senile people; 39.5% of people with good and 11.1% of people with bad economical status had desirable health conditions. In contrast, some senile people had undesirable health status with either good (97.1%) or bad (98.9%) economical conditions. Moreover, 23.2% of married and 19.4% of single people had good health conditions, while only 24 % of married and 33.3% of single people were in weak health conditions. Conclusion: The married adolescents with a good economic status and strong belief on religious issues had an optimum health condition.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256