برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تطابق معنوی در دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی: مطالعه کيفی
عنوان انگلیسی Spiritual coping in institutionalized adolescent girls: A qualitative study
نویسندگان مقاله مريم رسولي، فريده يغمايي
عنوان فارسی مجله فصلنامه پرستاري ايران
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار آبان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۴۳
کلیدواژه‌های فارسی مقاله معنوی، تطابق معنوی، نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی، پژوهش کيفی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Spirituality, Spiritual coping, Institutionalized adolescents, Qualitative study
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: توجه به معنويت به عنوان يکی از راهبردهای تطابقی در زندگی فردی و اجتماعی انسان حايز اهميت فراوان است. با عنايت به ديدگاه جامع نگر، يکی از نقش های پرستار، ارايه مراقبت های معنوی به مددجويان در عرصه های مختلف می باشد. نظر به فقدان شواهد دال بر بررسی معنويت در گروه نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی، پژوهشگران مطالعه ای کيفی را با هدف بررسی تطابق معنوی در دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی سازمان بهزيستی انجام دادند. روش بررسی: در اين مطالعه کيفی، 15 دختر نوجوان 20-14 ساله ساکن مراکز شبانه روزی سازمان بهزيستی استان تهران در زمينه نقش معنويت و راهبردهای معنوی در تطابق آنها با تنش های ناشی از زندگی در اين مراکز مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه ها به شيوه تحليل محتوا، تحليل گرديد. يافته ها: درون مايه های به دست آمده در اين پژوهش عبارت بودند از: معنا داشتن زندگی، توکل به خدا و جستجوی معنويت. نتيجه گيری کلی: يافته های حاصل از اين پژوهش، درک و توصيفی عميق از نقش معنويت و راهبردهای تطابق معنوی برای مقابله با تنش های ناشی از زندگی در مراکز شبانه روزی در دختران نوجوان ساکن اين مراکز را ارايه کرده اند که برای پرستاران و ارايه دهندگان مراقبت از نوجوانان، به ويژه نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی، مفيد باشد. همچنين، از نتايج به دست آمده از اين پژوهش، می توان درجهت برنامه ريزی برای ارايه مراقبت های پرستاری مبتنی بر آموزش راهبردهای معنوی در کاهش تنش های زندگی در مراکز شبانه روزی استفاده کرد.
چکیده انگلیسی مقاله Background and Aim: Spirituality as a coping strategy plays an important role in human health. According to holistic approach, providing spiritual care for clients in different settings has been considered as a nurse’s responsibility. Despite the number of institutionalized adolescents living in residential settings, there are few studies have assessed spirituality in this group. In this regard, researchers conducted a qualitative research to explore spirituality and spiritual coping strategies in institutionalized adolescent girls. Materials and Method: In this qualitative study, 15 adolescent girls were interviewed about the role of spirituality and spiritual strategies in coping with stresses of living in institutes. Interviews were analyzed using content analysis method. Result: The main themes emerged from this study were: meaning in life, reliance on God, and seeking spiritual support. Conclusion: The findings of the study provide in-depth understanding of female institutionalized adolescents’ experiences of spirituality and spiritual strategies in coping with stress which can be useful for nurses and other health care professionals, especially those caring for orphan adolescents. The findings can provide a framework for nursing care plans based on teaching spiritual coping strategies to decrease stresses of living in residential settings.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256