برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ارتباط ابعاد مختلف دعا با سلامت معنوی بيماران تحت درمان با همودياليز
عنوان انگلیسی Relationship between different dimensions of prayer and spiritual health of patients treated with hemodialysis
نویسندگان مقاله حميد حجتي، معصومه مطلق، فرشته نوري، سيد حميد شريف نيا، اسماعيل محمدنژاد، بهروز حيدري
عنوان فارسی مجله مجله پرستاري مراقبت ويژه
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۴۹
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تناوب دعا، سلامت معنوی، بيمار همودياليزی، آمل
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fequency of Prayer‚ Spiritual Health, Hemodialytic Patients, Amol
چکیده فارسی مقاله اهداف: در برخی از بيماران همودياليزی سلامت روانی، جسمانی و معنوی مختل می-شود. رفتارهای مذهبی به‌ويژه دعا می‌تواند باعث افزايش انرژی معنوی و ايجاد نگرش مثبت در بيمار شود. هدف اين مطالعه، بررسی ارتباط دعا با سلامت معنوی بيماران همودياليزی بود. روش‌ها: اين پژوهش توصيفی از نوع همبستگی در سال 1388 روی بيماران همودياليزی مراجعه‌کننده به بيمارستان‌ امام رضا(ع) شهرستان آمل انجام شد. 85 نفر که شرايط مطالعه را داشتند به‌روش نمونه‌گيری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. اطلاعات از طريق پرسش‌نامه ابعاد دعا مراويگليا و سلامت معنوی پولوتزين و اليسون جمع‌آوری شد. از نرم‌افزار آماری SPSS 16 و آزمون‌های آماری توصيفی و استنباطی ( ضريب همبستگی پيرسون، آناليز واريانس و آزمون تعقيبی توکی ) برای تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شد. يافته‌ها: در 96% نمونه‌های پژوهش ميزان تناوب دعا در سطح بالا بود. 96% نمونه‌ها به‌ميزان زياد دعا می‌کردند. 85% تجربه دعا و 87% نگرش مثبتی نسبت به دعا داشتند. سلامت معنوی در 75% نمونه‌ها در سطح بالا بود. همچنين، بين تناوب دعا با سلامت معنوی ارتباط معنی‌داری يافت نشد (3/0=p). بين تناوب دعا با تاهل (05/0=p) و سلامت معنوی با سن (01/0>p) ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. نتيجه‌گيری: تناوب دعا تاثيری در سلامت معنوی بيماران همودياليزی ندارد. با توجه به فرهنگ غالب مذهبی در جامعه ايرانی و اعتقادات مردم، انتظار می‌رود که کادر بهداشتی در مراقبت از بيماران به ابعاد معنوی و مذهبی توجه داشته باشند.
چکیده انگلیسی مقاله Aims: Spiritual, physical and mental health is disturbed in s ome hemodialysis patients. Religious behaviours specially prayer can increase spiritual energy and positive attitude in patients. The aim of this study was to analyze the relationship of prayer with the spiritual health of hemodialysis patients. Methods: This descriptive correlation study performed on hemodialytic patients refered to Imam Reza(AS) hospital of Amol city in 2009. 85 patients who had study conditions selected by purposed sampling method. Information collected through Meraviglia prayer frequency and Palutzian & Ellison spiritual health questionnaires. SPSS 16 statistical software and descriptive and inferential statistics tests ( Pearson correlation, ANOVA and Tukey's post hoc test ) were used to analyze data. Results: Frequency of prayer was high in 96% of samples. The frequency of prayer was high in 96% of samples. 85% had the experience of prayer and 87% had positive view to it. Spiritual health was high in 75% of samples. There was no significant relation between the frequency of prayer and spiritual health (p=0.3). Significant relations were seen between frequency of prayer and marriage (p=0.05) and also between spiritual health and age (p<0.01). Conclusion: Frequency of prayer has no effect on spiritual health of hemodialytic patients. According to the dominancy of religious culture and beliefs of Iranian people, it is expected from health care staff to pay more attention to religious and spiritual dimensions in patients care.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256