برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی مقدماتی گزارش دانش‌آموزان از نگرش مذهبی خود با و بدون ذکر هويت شخصی
عنوان انگلیسی An elementary study on religious attitude of pupils with and without mentioning their personal identity
نویسندگان مقاله ربابه نوري قاسم‌آبادي، جعفر بوالهري
عنوان فارسی مجله اصول بهداشت روانی
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1381
ماه یا فصل انتشار بهار و تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۳۹
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزيابی قابليت کاربرد آزمون نگرش سنج مذهب (گلريز 1353) و بررسی اثر فشار اجتماعی بر گزارش افراد از نگرش مذهبی می‌باشد. به اين منظور اثر فشار اجتماعی به عنوان متغير مستقل بر گزارش افراد از نگرش مذهبی در نمونه ای 60 نفری از دانش‌آموزان 17 ساله تهرانی (40 نفر دختر، 20 نفر پسر) با استفاده از پرسشنامه نگرش سنج مذهب مورد مطالعه قرار گرفت. ذکر هويت شخصی به عنوان معيار فشار اجتماعی و عدم ذکر هويت به عنوان فقدان فشار اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. همچنين اثر متغيرهای جنسيت و رشته تحصيلی به عنوان متغيرهای مداخله‌گر بررسی شد. تحليل واريانس دو عاملی، تفاوت معنی‌داری را بين دو گروه پژوهشی دارای فشار اجتماعی و فاقد فشار اجتماعی و همچنين بين دختران و پسران و رشته های تجربی و ادبی نشان نداد. با اين وجود تحليل سئوالهای آزمون نگرش سنج مذهب بين دو گروه دارا و فاقد اجتماعی تفاوت‌های معنی داری را در بين تعدادی از سئوالهای آزمون نشان داد. در هر حال توصيه می‌شود کاربرد اين آزمون محدود به اهداف پژوهشی گردد و فقط به صورت گروهی اجرا شود. همچنين ضروری است پژوهش در نمونه وسيع‌تر و گسترده‌تر مجدداً اجرا گردد.
چکیده انگلیسی مقاله The target of this study is to compare the practicability of Golriz instrument for religious attitude in pressured groups and those without pressure. This questionnaire has 25 items that have been standardized according to the Iranian culture. Its validity has been reported as 80%, and it had the possibilitiy of comparing religious and ordinary groups (Golriz 1974). Mention of personal identity was used as a rough criterion for the pressured group, but no mention of personal identity was used as a criterion in the group without pressure. Sixty Tehran pupils (30 girls and 30 boys) completed the questionnaire. Pressure was our independent variable, and other variables were sex and branches of study. Analysis of bifactorial variance did not confrim significant difference between pressured group and the group without pressure. There were also no significant differences between the branches of sciences (biology and literature). Howeve, we found significant differences in some questions of the instrument between two groups. We suggest that this questionnaire should be used only for research purposes in groups rather than individual situation. Also, it is necessary to restudy this instrument with a larger group for our aim
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.036 seconds with 742 queries by yektaweb 3571