برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ويژگی‌های شخصيتی، استرس، شيوه‌های مقابله و نگرش‌های مذهبی در افراد اقدام‌کننده به خودکشی
عنوان انگلیسی Personality Traits, Stress, Coping and Religious Attitudes among Individuals Attempting Suicide
نویسندگان مقاله دكتر جلال شاكري، علی‌اکبر پرويزي فرد، خیراله صادقي، رضا مرادي
عنوان فارسی مجله مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1385
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف: اين پژوهش با هدف بررسی ويژگی‌های شخصيتی، استرس‌های روانی- اجتماعی، شيوه مقابله با استرس و نگرش‌های مذهبی افراد اقدام‌کننده به خودکشی مراجعه‌کننده به بيمارستان امام خمينی شهرستان کرمانشاه و مقايسه آن با گروه گواه انجام شد. روش‌: پژوهش حاضر يک طرح مورد- شاهدی است که در آن 120 نفر از افراد اقدام‌کننده به خودکشی (75 زن و 45 مرد) با 120 نفر از افراد گروه گواه که با روش نمونه‌گيری در دسترس انتخاب و از نظر برخی متغيرهای جمعيت‌شناختی با يکديگر همتا شده بودند مقايسه شدند. گردآوری داده‌ها به‌کمک پرسش‌نامه ويژگی‌های فردی، مصاحبه بالينی، پرسش‌نامه شخصيتی آيزنک، پرسش‌نامه رويدادهای زندگی، پرسش‌نامه مهـارت‌های مقـابله‌ای و پرسش‌نامه نگرش‌های مذهبی انجام شد. داده‌های پژوهش با بهره‌گيری از شـاخص‌های آمـار توصيفی، آزمون t و آزمون خی‌دو تحليل گرديدند. يافته‌ها: يافته‌ها نشـان دادند که افراد اقدام‌کننده به خودکشی بيش از افراد گروه گواه دارای ويژگی‌های شخصيتی درون‌گرايی، روان‌رنجوری و روان‌پريشی بودند و پيش از اقدام به خودکشی رويدادهای فشارزای بيشتری را تجربه کرده بودند، از نظر شناختی ارزيابی بالاتری از ميزان فشار روانی ناشی از استرس‌های زندگی داشتند، کمتر شيوه مقابله متمرکز بـر حل مسأله را به‌‌کار برده‌اند و دارای نگرش‌های مذهبی ضعيف‌تری بوده اند. نتيجه‌گيری: خودکشی در اثر تعامل برخی عوامل زمينه‌ساز و آشکارساز روی می‌دهد.
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: This research was carried out to assess the personality traits, psychosocial stress, strategies of coping with stress, and religious attitudes of subjects who had attempted suicide and were referred to Imam Khomeini Hospital in the city of Kermanshah, and to compare them with the control group. Method: The present study is a case-control study in which 120 subjects who had attempted suicide (75 females, 45 males) were compared with 120 subjects of the control group who were selected using con-venience sampling and were also demographically matched. Data were gathered using a demographic questionnaire, clinical interview, Eysenck Personality Questionnaire, Life Incidence Questionnaire, Coping Skills Questionnaire, and Religious Attitudes Questionnaire. The data were ana- lyzed via descriptive statistic methods, t-test, and 2. Results: Results indicated that in comparison with the control group, the subjects who had attempted suicide had more personally traits of introversion, neuroticism, and psychoticism, had experienced more stress- ful events before the suicide attempt, had a cognitively higher assess-ment of stressful life events, had used problem-centered coping less, and had less religious attitudes. Conclusion: Suicide is caused by the interaction of some background and revealing factors.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.036 seconds with 742 queries by yektaweb 3571