برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی پيش‌بينی بهبودی يا بازگشت به سوءمصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجانی و رويارويی مذهبی
عنوان انگلیسی Prediction of Recovery or Relapse from Substance Abuse, Based on the Emotional Intelligence and Religious Coping
نویسندگان مقاله محمدآقا دلاورپور، مرضيه سلطاني، دكتر مسعود حسين‌چاري
عنوان فارسی مجله مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سوءمصرف مواد، اعتياد، عود، رويارويی مذهبی، هوش هيجانی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله substance abuse; addiction; relapse; religious coping; emotional intelligence
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پيش‌بينی‌کنندگی هوش هيجانی و رويارويی مذهبی در بهبودی يا بازگشت به سوءمصرف مواد بود. روش: در يک بررسی 62 مرد مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتياد «تولد دوباره» و «اميد» شهرستان نجف‌آباد که به روش نمونه‌گيری در دسترس انتخاب شده بودند در دو گروه پاک (31 نفر با سابقه پاکی دست‌‌کم يک‌سال) و بازگشتی (31 نفر با سابقه پاکی کمتر از يک‌سال) به‌کمک مقياس شيوه‌های رويارويی مذهبی و پرسش‌نامه هوش هيجانی- صفتی، گردآوری شدند داده‌ها با بهره‌گيری از روش آماری تحليل مميز و آزمون t برای گروه‌های مستقل تحليل شدند. يافته‌ها: افراد پاک و بازگشتی تفاوت معنی‌دار در سه متغير رويارويی مذهبی درونی/ شخصی (001/0p<)، رويارويی مذهبی بيرونی/ اجتماعی (05/0p<) و هوش هيجانی (001/0p<) داشتند. آزمون تحليل مميز نيز نشان داد که بر پايه دو متغير رويارويی مذهبی درونی/ شخصی و هوش هيجانی، می‌توان 79% از افراد بهبوديافته و بازگشتی را از يکديگر متمايز نمود. نتيجه‌گيری: رويارويی مذهبی درونی/ شخصی مهمترين عامل تمايز گروهی برای طبقه‌بندی مراجعان به مراکز ترک اعتياد در دو گروه پاک يا بازگشتی است.
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: The aim of this research was to investigate the predictive role of emotional intelligence and religious coping in relapse or recovery from substance abuse. Method: 62 male subjects who had presented to two addiction detoxification centers in the city of Nafajabad, Iran, and who were selected using convenience sampling, were divided into an abstinent (31 individuals with a history of at least one year abstinence) and relapsed (31 individuals with an abstinence history less than one year) groups. Data were gathered using Religious Coping Scale and Trait Emotional Intelligence Questionnaire and were analyzed using discriminate analysis test and independent t-test. Results: The relapsed and non-relapsed individuals were significantly different in Internal/Private Religious Coping (p<0.001), External/Social Religious Coping (p<0.05), and Emotional Intelligence (0.001). Also, discriminate analysis test showed that 79% of relapsed and non-relapsed individuals can be distinguished based on internal/private coping and emotional intelligence. Conclusion: Internal private religious coping is the most important factor in distinguishing and categorizing the individuals presenting to addiction abstinence centers into abstinent and relapsed groups.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3781