برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تاثير خود شناسی اسلامی در افزايش ميزان سازگاری زناشويی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله عصمت دانش
عنوان فارسی مجله تازه ها و پژوهشهاي مشاوره
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1383
ماه یا فصل انتشار پاییز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۸
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از انجام اين تحقيق تعيين ميزان تأثير خودشناسی اسلامی در حال اختلاف های زناشويی بود. جامعه آماری کليه زن و شوهرهايی بودند که از طريق اطلاعيه ای داوطلب شرکت در اين تحقيق شدند. از ميان آنها 14 زوج (28 آزمودنی) پس از رديف کردن نمراتشان همتا شدند و به طور تصادفی به گروه آزمايشی يا گواه اختصاص يافتند. ابزارهای تحقيق پرسشنامه 29 سؤالی خودشناسی و مقياس 32 سؤالی سازگاری زناشويی اسپانير بود. هر دو مقياس در شرايط کنترل شده در مرحله قبل و بعد از مشاوره در مورد هر دو گروه اجرا شد. داده ها با استفاده از تحليل واريانس تکرار سنجش، آزمون توکی (HSD)، ضريب همبستگی پيرسون و رسم نمودار تحليل شد. نتايج حاکی از آن است که افزايش خودشناسی به طور معنی داری (0.001=p )، باعث افزايش سازگاری زناشويی گروه آزمايشی نسبت به قبل از مشاوره و در مقايسه با گروه گواه می شود. تأثير خودشناسی بر حالت خود بالغ گروه آزمايش (6.36) بيشتر از حالت خود والدينی (3.34) و حالت خود کودکی (4.36) است. همچنين همبستگی سازگاری زناشويی با حالت خود بالغ (0.87) بيشتر از حالت های خود والدينی (0.53) و خود کودکی (0.62) است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.036 seconds with 742 queries by yektaweb 3568