برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه ساده و چندگانه استرسورهای دانشجويی با عملکرد تحصيلی در دانشجويان با توجه به نگرشهای مذهبی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله ابوالقاسمي، عباس
عنوان فارسی مجله مجله علوم تربيتي و روانشناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1383
ماه یا فصل انتشار بهار و تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده و چندگانه استرسورهای دانشجويی (استرسورهای مربوط به شرايط تحصيلی، محيط آموزشی، فارغ التحصيلی و محيط خوابگاه) و عملکرد تحصيلی در دانشجويان دارای نگرشهای مذهبی بالا، متوسط و پايين می باشد. نمونه پژوهش شامل 511 نفر (235 پسر و 276 دختر) از دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلی بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استرسورهای دانشجويی و پرسشنامه نگرش مذهبی جهت آزمون فرضيه ها استفاده شد. نتايج نشان داد که استرسورهای دانشجويی با عملکرد تحصيلی دانشجويان دارای نگرشهای مذهبی بالا (0.33-=r)، متوسط (r=-0.31)و پايين (r=-0.59) رابطه منفی دارد (p<0.001). بين ترکيب خطی متغيرهای پيش بين (استرسورهای دانشجويی) با متغير ملاک (عملکرد تحصيلی) دانشجويان دارای نگرشهای مذهبی بالا (0.336=MR)، متوسط (0.334=MR) و پايين (0.661=MR) رابطه معنی داری وجود دارد (p<0.001). نتايج آزمون Z فيشر نشان داد که ضريب همبستگی چند متغيری استرسورهای دانشجويی با عملکرد تحصيلی "دانشجويان دارای نگرش مذهبی پايين در مقايسه با دانشجويان دارای نگرش مذهبی متوسط" و "دانشجويان دارای نگرش مذهبی بالا" به طور معنی داری بيشتر است (p<0.05). بين ضريب همبستگی چند متغيری استرسورهای دانشجويی با عملکرد تحصيلی "دانشجويان دختر (0.535=MR) و دانشجويان پسر (0.436=MR)" تفاوت معنی داری به دست آمد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816