برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سيستم ايمنی بدن (سلولهای T کمکی، سلولهای T مهاری/ انهدامی و سلولهای ضد سر
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله حميد، نجمه
عنوان فارسی مجله مطالعات روان شناختي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ميان نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سيستم ايمنی در دانشجويان سال آخر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهيد بهشتی است. نمونه پژوهش 240 دانشجوی مونث را شامل است که به طور تصادفی تعداد 30 نفر دانشجو با نگرش مذهبی پايين و بالا انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه نگرش مذهبی، فهرست تجديد نظر شده علايم روانی SCL-90-R استفاده شد. به منظور ارزيابی سيستم ايمنی افراد، متغيرهای مورد مطالعه از جمله سلول T کمکی (CD4)سلول T مهاری/ انهدامی (CD8)، CD56 و CD16 (سلول کشنده طبيعی يا NK ) بوده است. نتايج حاصل آشکار کرد، که ميان نگرش مذهبی و سلامت روانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنين ميان نگرش مذهبی و سيستم ايمنی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. از سوی ديگر، ميان سلامت روانی و سيستم ايمنی دانشجويان با نگرش مذهبی پايين و بالا تفاوت معنی‌دار وجود دارد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.036 seconds with 742 queries by yektaweb 3568