برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت گيری مذهبی با سلامت روانی در دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله كرمي، جهانگير- روغن چي، محمود- عطاري، يوسف علي,شكري مهتاب,بشليده كيومرث
عنوان فارسی مجله مجله علوم تربيتي و روانشناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1385
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۳۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين پژوهش به منظور بررسی رابطه جهت گيری مذهبی با سلامت روانی دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصيلی 1384-1385 طراحی شد. جامعه آماری دانشجويان دانشگاه رازی بودند که به عنوان نمونه سنجش پژوهش تعداد 449 نفر با استفاده از روش نمونه گيری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جهت سنجش جهت گيری مذهبی از پرسشنامه جهت گيری مذهبی، که با رويکردی اسلامی تهيه شده است، استفاده شد. جهت بررسی سلامت روانی، از مقياس سلامت روانی (GHQ-28) استفاده شد که نمره پايين در آن نشانه سلامت روانی است. نتايج نشان دادند که جهت گيری مناسکی با چهار بعد سلامت روانی همبستگيهای معنی داری دارد. ضرايب همبستگی جهت گيری پايبندی به عقايد و مناسک با سلامت جسمانی (P<0.0001) r = -0.26، با اضطراب (P<0.0001) r = -0.29؛ اختلال در کارکرد اجتماعی (P<0.0001) r = -0.26 و با افسردگی (P<0.0001) r =-0.39 می باشد. يافته های ديگر نشان دادند که ضرايب همبستگی بعد جهت گيری پايبندی به اخلاقيات، با شکايت جسمانی (P<0.0001) r = -0.42، با اضطراب (P<0.0001) r =-0.49، با اختلال در کارکرد اجتماعی (P<0.0001) r =-0.33 و با افسردگی (P<0.0001) r =-0.55 به دست آمدند. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون برای دخترها نشان دادند که جهت گيری پايبندی به اخلاقيات تنها متغير قوی در تبيين واريانس سلامت روانی آزمودنيها است. نتايج تحليل رگرسيون برای پسرها نشان دادند که اضافه کردن متغير جهت گيری پايبندی به عقايد و مناسک تغيير اندک ولی معنی داری در معادله رگرسيون ايجاد نمود. به عبارت ديگر، جهت گيری مناسکی برای پيش بينی سلامت روانی آزمودنيهای پسر با اهميت است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3855