برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تأثير روزه رمضان بر عزت نفس دانشجويان دانکشده پرستاری و مامايی و پيراپزشکی
عنوان انگلیسی The effects of Ramadan Fasting on Self-Esteem among the Students in the School of Nursing, Midwifery and Paramedics on R
نویسندگان مقاله علي انصاري جابري، علي راوري، مجيد كاظمي
عنوان فارسی مجله فصلنامه انديشه و رفتار
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1380
ماه یا فصل انتشار تابستان و پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روزه رمضان، عزت نفس، مقياس عزت نفس کوپر اسميت، دانش آموزان، رفسنجان
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ramadan fasting, self-esteem, Coopersmith Self-Esteem Scale, students, Rafsanjan
چکیده فارسی مقاله هدف: اين پژوهش به منظور تعيين تأثير روزه بر عزت نفس دانشجويان دانشکده پرستاری مامايی و پيراپزشکی انجام پذيرفته است. روش: آزمودنی‌های پژوهش را 67 نفر از دانشجويان رشته‌های مختلف که به صورت تصادفی انتخاب گرديدند و دست کم به مدت 21 روز موفق به روزه‌داری در ماه مبارک رمضان شده بودند تشکيل داده‌اند. ابزا گردآوری داده‌ها شامل يک پرسشنامه جمعيت‌شناختی و يک سياهه سنجش عزت نفس بود. ميزان عزت نفس اين دانشجويان پيش و پس از ماه رمضان با مقياس کوپر اسميت اندازه‌گيری شد. يافته‌ها: آزمون t تفاوت معنی‌داری بين ميزان عزت نفس آزمودنی‌های پژوهش در دو سنجش پيش و پس از ماه رمضان نشان داد. نتيجه: روزه‌داری ماه مبارک رمضان تأثير مثبت معنی‌داری در ارتقاء ميزان عزت نفس دانشجويان دارد.
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: The study was meant to measure the effects, of Ramadan fasting on students studying at the School of Nursery, Midwifery and Paramedics at Rafsanjan Medical College. Method: The subjects comprised 67 randomly selected students (N=67) from various fields of study who managed to fast at least for 21 day's during the holy month of Ramadan. The research instruments consisted of a demographic questionnaire and the Coopersmith Self-Esteem Scale. The assessment was carried out on two occasions: 10 days before and 10 days after Ramadan. Findings: A t-test was administrated and the results showed a significant difference between the subject's self-esteem on the two occasions. Conclusion: The result demonstrated that Ramadan fasting significantly increased self-esteem among students.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3844