برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تعيين ارتباط افسردگی و نگرش نسبت به امور مذهبی در دانشجويان دانشکده پرستاری، مامايی و بهداشت بندرعباس در سال ۱۳۷۹
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله سليماني زاده، لاله- آقاملايي، تيمور
عنوان فارسی مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1381
ماه یا فصل انتشار تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف از انجام اين پژوهش بررسی ميزان افسردگی در دانشجويان پرستاری، مامايی و بهداشت و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به امور مذهبی، در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس است. روش کار: در اين پژوهش، 299 آزمودنی (105 پسر و 194 دختر) دانشجو که به روش نمونه گيری غير احتمالی و از نوع آسان وارد بررسی شده بودند، با آزمون افسردگی بک و جهت گيری مذهبی آلپورت مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج: بر اساس آزمون افسردگی بک از مجموع افراد مورد بررسی، 55.5% بدون افسردگی، 32.1% افسردگی خفيف، 11% افسردگی متوسط و 1.3% افسردگی نسبتا شديد يا شديد داشتند. بر اساس مقياس نگرش مذهبی دوبعدی آلپورت، مذهب در 8.7% افراد مورد بررسی بيرونی و در 91.3% درونی شده است. آزمون آماری مجذور کای نشان داد از نظر ميزان افسردگی در دختران و پسران اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد (p<0.05).بين ميزان افسردگی و نگرش فرد نسبت به امور مذهبی همبستگی معکوس وجود دارد به اين ترتيب که با بالا رفتن نگرش مذهبی، ميزان افسردگی کاهش می يابد. P<0.05) و (r=-0.16 نتيجه گيری: شدت افسردگی با نگرش فرد نسبت به امور مذهبی ارتباط معنی دار آماری دارد و در افراد کم اعتقاد به مذهب، ميزان افسردگی بيشتر از افراد مذهبی است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816