برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی رابطه جهت گيری مذهبی و سازگاری روانشناختی در دانشجويان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله خداپناهي، محمدكريم- خاكساربلداجي، محمدعلي
عنوان فارسی مجله مجله روانشناسي ( ويژه نامه روانشناسي و دين)
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1384
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۳۱۰
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی، سازگاری اجتماعی، دانشجويان
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی اين پژوهش بررسی رابطه بين جهت گيری مذهبی و سازگاری دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی در سال تحصيلی 82-81 می باشد. از اين جامعه آماری، تعداد 400 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب گرديد. طرح اين پژوهش از نوع توصيفی پس رويدادی می باشد. جهت سنجش جهت گيری مذهبی از "پرسشنامه جهت گيری مذهبی آلپورت" و برای سنجش سازگاری از "سياهه سازگاری بل" استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفی و آزمون فرضيه ها از آزمون t مستقل و ضريب همبستگی پيرسن استفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان می دهد که بين جهت گيری مذهبی و سازگاری رابطه معنادار است. با اينکه در سازگاری هيجانی و تندرستی بين دختران و پسران تفاوت وجود دارد ولی در سازگاری اجتماعی تفاوت بر اساس جنس معنی دار نيست. همچنين در مورد مقايسه سازگاری در افراد با جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی نتايج بيانگر آنست که افراد با جهت گيری درونی از نظر سازگاری کلی، اجتماعی، هيجانی و تندرستی نسبت به افراد با جهت گيری مذهبی بيرونی وضعيت مناسب تری دارند.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.35 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256