برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی رابطه رضايت از زندگی، سبک مساله گشايی و نگرش مذهبی با سلامت روانی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله بخشي پوررودسري ، عباس
عنوان فارسی مجله فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ميان رضايت از زندگی، سبک مساله گشايی و نگرش مذهبی با سلامت روانی می باشد. برای اين منظور از ميان مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره دانشگاه تهران دانشجويانی که از سوی روانپزشک تشخيص اختلالات اضطرابی و يا خلقی دريافت داشتند به روش نمونه گيری در دسترس 85 نفر انتخاب و چهار پرسشنامه رضايت زمانی از زندگی، سبک مساله گشايی، نگرش مذهبی و سلامتی عمومی- 28 گويه ای را تکميل کردند. نمونه سالم از دانشجويان دانشگاه تهران با روش همتاسازی انتخاب و چهار پرسشنامه را تکميل نمودند. داده های حاصله از طريق تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA) و رگرسيون چندگانه با روش گام به گام مورد تحليل قرار گرفت. دانشجويان سالم در مقايسه با دانشجويان بيمار از رضايت بالاتر نسبت به زندگی (P<0.01)، سبک مقابله ای انطباق تر (P<0.01) و نگرش های مذهبی قوی تر (P<0.05) برخوردارند. دانشجويان دختر از رضايت بالاتر نسبت به زندگی و گرايشات مذهبی قوی تر برخوردارند (P<0.01). دانشجويان دختر و پسر بيمار در مقايسه با دانشجويان سالم زودتر احساس درماندگی می کنند، از زندگی ناراضی تر هستند و گرايشات مذهبی ضعيف تری دارند (P<0.01). سبک مساله گشايی به ويژه مقياس درماندگی، بالاتری قدرت پيش بينی سلامت روانی روانی را دارند (P<0.01). نتيجه اينکه سبک مساله گشايی، رضايت از زندگی و نگرش مذهبی در تعديل و تضعف استرس زندگی دانشجويی تاثير معنی دار می گذارند.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.036 seconds with 742 queries by yektaweb 3571