برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی رابطه رضايت از زندگی، سبک مساله گشايی و نگرش مذهبی با سلامت روانی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله بخشي پوررودسري ، عباس
عنوان فارسی مجله فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رضايت از زندگی، سبک مساله گشايی، نگرش مذهبی، سلامت روانی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ميان رضايت از زندگی، سبک مساله گشايی و نگرش مذهبی با سلامت روانی می باشد. برای اين منظور از ميان مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره دانشگاه تهران دانشجويانی که از سوی روانپزشک تشخيص اختلالات اضطرابی و يا خلقی دريافت داشتند به روش نمونه گيری در دسترس 85 نفر انتخاب و چهار پرسشنامه رضايت زمانی از زندگی، سبک مساله گشايی، نگرش مذهبی و سلامتی عمومی- 28 گويه ای را تکميل کردند. نمونه سالم از دانشجويان دانشگاه تهران با روش همتاسازی انتخاب و چهار پرسشنامه را تکميل نمودند. داده های حاصله از طريق تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA) و رگرسيون چندگانه با روش گام به گام مورد تحليل قرار گرفت. دانشجويان سالم در مقايسه با دانشجويان بيمار از رضايت بالاتر نسبت به زندگی (P<0.01)، سبک مقابله ای انطباق تر (P<0.01) و نگرش های مذهبی قوی تر (P<0.05) برخوردارند. دانشجويان دختر از رضايت بالاتر نسبت به زندگی و گرايشات مذهبی قوی تر برخوردارند (P<0.01). دانشجويان دختر و پسر بيمار در مقايسه با دانشجويان سالم زودتر احساس درماندگی می کنند، از زندگی ناراضی تر هستند و گرايشات مذهبی ضعيف تری دارند (P<0.01). سبک مساله گشايی به ويژه مقياس درماندگی، بالاتری قدرت پيش بينی سلامت روانی روانی را دارند (P<0.01). نتيجه اينکه سبک مساله گشايی، رضايت از زندگی و نگرش مذهبی در تعديل و تضعف استرس زندگی دانشجويی تاثير معنی دار می گذارند.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816