برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی مقايسه سبک دلبستگی دانشجويان دارای جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله خوانين زاده سريزدي، مرجان- اژه اي، جواد- مظاهري، محمدعلي
عنوان فارسی مجله مجله روانشناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1384
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۲۲۸
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جهت گيری مذهبی درونی، جهت گيری مذهبی بيرونی، دلبستگی ايمن، دلبستگی ناايمن
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اين مطالعه تبيين تفاوت "سبک دلبستگی بزرگسالان و ابعاد دلبستگی به خدا "در 389 نفر از دانشجويان دارای" جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی" بوده است. جهت برگزيدن افراد مذهبی برای گروه نمونه از مقياس جهت گيری مذهبی اسلامی (بهرامی، 1378) و برای تعيين نوع جهت گيری مذهبی آزمودنيها از مقياس جهت گيريهای مذهبی درونی و بيرونی (فگين ،1963 )استفاده شده است. همچنين آزمودنيها پرسشنامه هايی در خصوص سبک دلبستگی بزرگسالان (هزن و شيور، 1987) و دلبستگی به خدا را (کرک پاتريک و روت، 2002) تکميل کردند. داده های دريافتی بر اساس آزمون های t مستقل، ضريب همبستگی پيرسن و رگرسيون، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تحليل نتايج نشان داد "دلبستگی ايمن " در دانشجويانی که دارای جهت گيری مذهبی درونی هستند بيش از دانشجويان دارای جهت گيری مذهبی بيرونی است به نحوی که دلبستگی ايمن بطور مستقيم و معنادار قدرت پيش بينی جهت گيری مذهبی درونی را دارا می باشد. سبک دلبستگی دوسوگرا درجهت گيری مذهبی بيرونی بطور معناداری بيش از گروهی است که جهت گيری مذهبی درونی دارند. اما از لحاظ دلبستگی اجتنابگر بين دو گروه مورد مقايسه تفاوت معنا داری مشاهده نشد. علاوه بر اين، افرادی که جهت گيری مذهبی درونی دارند در مقايسه با افراد دارای جهت گيری مذهبی بيرونی در مقياس دلبستگی به خدا اجتناب و اضطراب کمتری (دلبستگی ايمن) را گزارش داده اند؛ بعد "اضطراب دلبستگی به خدا " بطور معکوس و معنادار پيش بينی کننده جهت گيری مذهبی درونی و بعد "اجتناب دلبستگی به خدا" بطور مستقيم و معنادار پيش بينی کننده جهت گيری مذهبی بيرونی می باشد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.13 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256