برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی نقش پايبندی ‌های مذهبی، باورهای ناکار آمد مذهبی، احساس گناه و باورهای ناکار آمد شناختی در شدت علايم وسواسی - اجباری
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله نظيري، قاسم- دادفر، محبوبه- كريمي كيسمي، عيسي
عنوان فارسی مجله مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1384
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۲۸۳
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بررسی ميزان تاثيرپذيری شدت علايم وسواسی - اجباری از باورهای ناکارآمد شناختی، پايبندی‌ های مذهبی به امور پاکيزگی و طهارت و احساس گناه در بيماران مبتلا به مناسک اجباری شستشو در جامعه ايرانی هدف اين پژوهش بوده است. مواد و روش ‌کار: در چارچوب يک بررسی زمينه ‌يابی و پس رويدادی، 43 بيمار مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری به‌ کمک نمونه ‌گيری در دسترس انتخاب و با استفاده از چک ‌ليست تشخيصی اختلال وسواسی - اجباری، فهرست اعمال اجباری، پرسش ‌نامه باورها، پرسش ‌نامه باورهای مذهبی در مورد مناسک شستشو، پرسش ‌نامه پايبندی‌ های مذهبی و پرسش ‌نامه احساس گناه ارزيابی شدند. تحليل داده‌ ها به‌ کمک ضريب همبستگی پيرسون، تحليل رگرسيون چند متغيری با روش همزمان و تحليل واريانس انجام شد. يافته‌ ها: نتايج نشان دادند که بين هر يک از متغيرهای پايبندی مذهبی، باورهای ناکار آمد شناختی و احساس گناه با شدت علايم وسواسی - اجباری همبستگی منفی وجود دارد. باورهای ناکار آمد مذهبی در مورد مناسک شستشو و طهارت پيش ‌بينی ‌کننده بهتری برای شدت علايم وسواسی - اجباری نشان داده شدند تا باورهای ناکار آمد شناختی. نتيجه‌ گيری: گرچه باورهای ناکار آمد مذهبی می ‌توانند سبب تبديل آيين‌ های مذهبی به ‌‌شکل ‌های افراطی آن شوند، اما اين امر لزوما نشان ‌دهنده پايبندی‌ های شديد مذهبی نيست. ممکن است فرد از نظر پايبندی‌ های مذهبی در طيف بهنجار باشد اما در عين حال مبتلا به رفتارهای اجباری شستشو نيز باشد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256