برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی همبستگی بين نگرش نسبت به امور مذهبی و افسردگی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ۱۳۸۷
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله احمري طهران، هدي- حيدري، اكرم- كچويي، احمد- مقيسه، مريم-ايراني، آزاد
عنوان فارسی مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۵۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افسردگی، نگرش، امور مذهبی، دانشجويان
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: امروزه افسردگی علت اصلی ناتوانی در سراسر دنيا محسوب می شود که شيوع آن در بين دانشجويان 10-64% گزارش شده است. پژوهش های مختلف بيان گر اين مساله می باشد که بهره جستن از رويکردهای مذهبی، نقش کارآمد و موثر در درمان اختلالات روانی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين همبستگی بين نگرش نسبت به امور مذهبی و افسردگی در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. روش بررسی: در اين مطالعه توصيفی 250 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قم توسط 3 پرسشنامه مشخصات دموگرافيک، افسردگی بک و نگرش نسبت به امور مذهبی، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، من ويتنی، کروسکال واليس و ضريب همبستگی اسپيرمن در سطح معنی داری P<0.05 تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها: در اين پژوهش 44.8% از نمونه های مورد مطالعه، بدون افسردگی، 37.2% افسردگی خفيف، 14.8% افسردگی متوسط، 0.8% افسردگی شديد و 2.4% افسردگی خيلی شديد داشتند. هم چنين بر اساس مقياس مذهبی 82% از نمونه های مورد مطالعه نگرش مثبت و 18% دارای نگرش منفی بودند. بين افسردگی و نوع نگرش همبستگی معکوس و معنی داری مشاهده شد، به طوری که با افزايش نگرش مثبت، افسردگی نيز کاهش می يافت (P<0.05). نتيجه گيری: با توجه به تاثير مثبت باورها و اعمال مذهبی در سلامت روان، استفاده از اين ظرفيت ها در برنامه ريزی اقدام های بهداشت روانی به خصوص در مورد جوانان توصيه می شود.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3855