برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی باورهای مذهبی دانشجويان پرستاری کارشناسی و ارتباط آن با ميزان اضطراب آنان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله گنجي، طاهره- حسيني آغا، فاطمه
عنوان فارسی مجله نشريه پرستاري ايران
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار تير
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۴۴
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باور مذهبی، اضطراب، دانشجوی پرستاری
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: اضطراب يک پديده عالمگير بشری است. به کارگيری برخی از روش ها می تواند تا حدودی از اثرات مخرب اضطراب بکاهد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط باورهای مذهبی دانشجويان پرستاری با ميزان اضطراب آنان در دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران در سال 1384-1385 انجام شد. روش بررسی: اين پژوهش از نوع ارتباطی پيش بينی کننده بود که در آن باورهای مذهبی دانشجويان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش کليه دانشجويان پرستاری مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی ايران بوده که در هنگام پژوهش در دانشکده مشغول به تحصيل بوده اند که از جامعه فوق 108 نفر به صورت نمونه گيری تصادفی انتخاب شده اند، ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه بود. پرسشنامه اول مربوط به مشخصات فردی نمونه های پژوهش بود. پرسشنامه دوم سنجش باورهای مذهبی و شامل 30 سوال 4 گزينه ای بود. پرسشنامه سوم اضطراب بک و حاوی 21 سوال 4 گزينه ای بود. يافته ها: يافته ها نشان داد که 9/76 درصد دانشجويان باور مذهبی زياد دارند. ميانگين نمره باورهای مذهبی نمونه ها 89/69 با انحراف معيار 35/13 بود؛ بين فعاليت مذهبی (دعا خواندن و....) و باورهای مذهبی ارتباط معنی دار وجود داشت (P=0.000) همچنين نتايج نشان داد که 9/51 درصد نمونه ها بدون اضطراب بودند. بين اضطراب دانشجويان و تجربه بحران در شش ماه گذشته ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P=0.001). در رابطه با تعيين ارتباط باورهای مذهبی با ميزان اضطراب نتايج ضريب همبستگی اسپيرمن نشان داد که هرچه نمره باورهای مذهبی نمونه ها بيشتر بود، اضطراب نيز کمتر بود.(P=0.0001، r=0.398). نتيجه گيری: نتايج نشان داد، باورهای مذهبی با ميزان اضطراب ارتباط دارد و نيز دانشجويانی که تجربه بحران را داشتند آسيب پذيری بيشتری نيز داشتند. بنابراين تلاش جهت حمايت دانشجويان به منظور پيشگيری از بروز اضطراب با توجه به باورهای مذهبيشان ضروری است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3855