برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی تاثير ميزان باورهای مذهبی بر پرخاشگری دانش آموزان شهدا، جانباز و عادی دبيرستان های دخترانه شاهد شهر تهران ۸۹-۱۳۸۸
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله بزرگ نژاد، حسين- حسن زاده اصفهاني، زهرا
عنوان فارسی مجله پژوهش اجتماعي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۶۹
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرخاشگری، باورهای مذهبی، نوجوانان، دانش آموزان شاهد
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی در اين پژوهش، شناسايی رابطه و تاثير باورهای مذهبی بر پرخاشگری را دانش آموزان دبيرستان های دخترانه شاهد شهر تهران است. پژوهش حاضر از نوع زمينه يابی يا پيمايشی هدايت شده است، که يکی از انواع تحقيقات توصيفی تبينی به شمار می رود. جامعه پژوهش حاضر را کليه دانش آموزان دختر شاغل به تحصيل در دبيرستان های شاهد شهر تهران در سال تحصيلی 89- 88 تشکيل می دهد که تعداد آنها 1246 نفر است. در اين پژوهش طبق فرمول کرجسی و مورگان 291 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. از نمونه گيری طبقه ای برای انتساب بهينه و از نمونه گيری تصادفی ساده برای انتخاب آزمودنی های پژوهش استفاده گرديد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه پرخاشگری AGQ و پرسشنامه دينی سکولار است. نتايج اين پژوهش نشان داد که بين رفتارهای پرخاشگرانه و باورهای مذهبی فرزندان شهدا، جانبازان و دانش آموزان عادی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنين نسبت F محاسبه شده برای مقايسه ميانگين نمرات پرخاشگری و مقايسه ميانگين نمرات باورهای مذهبی فرزندان جانبازان، شهدا و عادی، وجود تفاوت معنادار بين ميانگين نمرات باورهای مذهبی و ميانگين نمرات پرخاشگری سه گروه مذکور را تاييد می کند. نتايج آزمون تعقيبی توکی بيانگر آن است که ميانگين نمرات باورهای مذهبی در فرزندان شهدا بيشتر از فرزندان جانبازان و در فرزندان جانبازان بيشتر از فرزندان عادی است، همچنين ميانگين نمرات پرخاشگری در فرزندان جانبازان بيشتر از فرزندان شهدا و عادی است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256