برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه بين جهت گيری مذهبی و سبک های هويت و مقايسه آنها در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله رضايي فرح آبادي، سمانه- احقر، قدسي
عنوان فارسی مجله مطالعات ملي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جهت گيری مذهبی، سبک هويت، دانش آموزان، دوره متوسطه، شهر تهران
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله امروزه موضوع هويت در ميان نوجوانان، سبک های هويت و عوامل موثر بر آنها توجه روان شناسان را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بين جهت گيری مذهبی و سبک های هويت و مقايسه آنها در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران انجام شده است. نمونه پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران بودند که با استفاده از نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گيری، دو پرسشنامه مقياس جهت گيری های مذهبی و پرسشنامه سبک های هويت بودند و برای تجزيه و تحليل آماری داده های پژوهش از تحليل رگرسيون و t گروه های مستقل استفاده شد. نتايج نشان داد که بين جهت گيری های مذهبی با سبک های هويت در بين دانش آموزان دوره متوسطه رابطه معناداری وجود دارد. بين جهت گيری های مذهبی دانش آموزان پسر دوره متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد و همچنين بين سبک های هويتی دانش آموزان دختر با دانش آموزان پسر دوره متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد. نتيجه ای که حاصل شد اين بود که يافته های اين پژوهش با نتايج پژوهش های پيشين هم خوانی داشته و اين مويد لزوم توجه به جهت گيری های مذهبی در نوجوانان، برای بهره مند شدن از هويتی موفق است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3844