برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی ميزان پايبندی مذهبی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله نوابخش، مهرداد- پوريوسفي، حميد- ميرآخورلي، مژگان
عنوان فارسی مجله پژوهش نامه علوم اجتماعي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار پاییز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۶۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مذهب، پايبندی مذهبی، دانشجو، پايگاه اقتصادی-اجتماعی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی ميزان پايبندی مذهبی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار می باشد در تعيين چارچوب نظری از نظريه های کارکردی دين با نظريه های دانيل بيتس، پيتر برگر و اودا استفاده کرده و از نظريات ديگر نظريه پردازان کارکردی دين به علاوه نظريه مارکس و وبر بهره برديم. روش تحقيق به کار برده شده در اين تحقيق، روش اسنادی و پيمايشی و با ابزار پرسشنامه است. برای تجزيه و تحليل داده ها از آزمون های آماری F و Anova و کای اسکوئر استفاده شد. متغيرهای مستقل تحقيق: جنس، گروه علمی، ميزان پايبندی دينی والدين و پايگاه اقتصادی و اجتماعی و متغير وابسته ميزان پايبندی مذهبی دانشجويان است. حجم نمونه تحقيق 250 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد: رابطه معنی دار بين جنسيت دانشجويان، بين پايگاه اقتصادی-اجتماعی دانشجويان، بين ميزان پايبندی دينی والدين دانشجويان و بين ميزان بهادادن دانشگاه به مراسم عبادی با ميزان پايبندی مذهبی دانشجويان تاييد شد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.22 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256