برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه ی جهت گيری مذهبی بااضطراب و افسردگی در دانشجويان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دكتر علي اصغر بياني، حسنيه گودرزي، علي بياني، عاشور محمد كوچكي
عنوان فارسی مجله فصلنامه اصول بهداشت رواني
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۲۰۹
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اضطراب، افسردگی، دانشجو،مذهب
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: گرايش انسان به دين با تاريخ بشر مقارن است. پژوهش های تجربی حاکی از عدم هماهنگی يافته ها در خصوص رابطه ی بين جهت گيری مذهبی و بهداشت روانی است. هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی رابطه ی بين جهت گيری مذهبی با اضطراب و افسردگی در دانشجويان بود. روش کار: روش غالب بر اين پژوهش روش توصيفی- همبستگی بود. 571 دانشجو از بين3500 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به طور تصادفی انتخاب شدند.آزمودنی ها 324 نفر زن و 247 نفر مرد با ميانگين سنی 22 سال بودند که به پرسش نامه ی جمعيت شناختی محقق ساخته، آزمون افسردگی بک، مقياس جهت گيری مذهبی و پرسش نامه ی صفت- حالت اشپيل برگر پاسخ دهند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و در سطح توصيفی و استنباطی و با آزمون تحليل واريانس و همبستگی پيرسون تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: بين جهت گيری مذهبی دانشجويان با اضطراب و افسردگی آن ها رابطه ی معکوس و معناداری از لحاظ آماری وجود داشته و با افزايش جهت گيری مذهبی دانشجويان، افسردگی و اضطراب آن ها کاهش يافت (05/0>P ). نتيجه گيری: اين مطالعه نشان داد که بين جهت گيری مذهبی دانشجويان و اضطراب و افسردگی آنان رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد لذا به نظر می رسد تقويت و درونی سازی ارزش های دينی می تواند منجر به افزايش سطح سلامت روانی دانشجويان گردد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256