برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تاثير گروه درمانی معنوی - مذهبی بر علايم روانی بيماران اسکيزوفرنيک
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله رحمتي، محمود- فلاحي خشكناب، مسعود- رهگوي، ابوالفضل- رهگذر ،مهدي
عنوان فارسی مجله پژوهش پرستاري
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۳
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اسکيزوفرنيا، گروه درمانی، معنويت، گروه درمانی معنوی مذهبی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اسکيزوفرنيا يکی از اختلالات پيچيده روان پزشکی می باشد. گر چه داروهای ضد روان پريشی تکيه گاه اصلی درمان اسکيزوفرنيا به شمار می روند، ولی مداخلات روان شناختی نيز در بهبود نشانه های بالينی موثر هستند. لذا هدف از اين تحقيق بررسی تاثير گروه درمانی معنوی-مذهبی بر وضعيت روانی بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا می باشد. روش: اين مطالعه از نوع نيمه تجربی می باشد. تعداد 67 بيمار اسکيزوفرنيک به روش در دسترس از مرکز آموزشی درمانی روان پزشکی رازی انتخاب و به روش بلوک های تبديل شده تصادفی در دو گروه مداخله (32 بيمار) و شاهد (35 بيمار) قرار گرفتند. برای گروه مداخله 12 جلسه يک ساعته گروه درمانی معنوی - مذهبی، هفته ای سه بار به مدت 4 هفته برگزار شد. ابزار گردآوری دادها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و مقياس مختصر ارزيابی روان پزشکی (BPRS) بودند. تجزيه و تحليل آماری به وسيله آزمون های آماری تی زوجی و تی مستقل انجام شد. يافته ها: وضعيت روانی گروه مداخله قبل و بعد از مداخله گروه درمانی معنوی مذهبی نتايج تفاوت معناداری را نشان داد (p=0.001). اين در حالی است که در گروه شاهد تفاوت معناداری بين ميانگين های قبل و بعد وجود نداشت (p=0.268). پس از گروه درمانی معنوی - مذهبی بين دو گروه تفاوت معنادار آماری وجود داشت (p=0.001). در حالی که قبل از گروه درمانی معنوی - مذهبی تفاوت معناداری بين گروه های مداخله و شاهد وجود نداشت (p=0.093). نتيجه گيری: به طور کلی گروه درمانی معنوی - مذهبی در بهبود وضعيت روانی بيماران اسکيزوفرنيک موثر می باشد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.037 seconds with 748 queries by yektaweb 3600